Już po raz trzeci o przemocy w Starej Kotłowni

 beata_krzywosz-rynkiewicz

Za nami kolejne spotkanie wokół tematu przemocy. Mowa o III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Oblicza (prze)mocy przebiegającej tym razem pod hasłem "Instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego wsparcia osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej", która odbyła się 30 listopada i 1 grudnia w budynku Centrum Innowacji i Rozwoju Technologii (Starej Kotłowni). Jej inicjatorkami były przedstawicielki Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie: dr Edyta Borys z Katedry Teorii Wychowania, dr Joanna Frankowiak z Katedry Pedagogiki Ogólnej oraz dr Lidia Willan-Horla z Katedry Pedagogiki Społecznej. Konferencję współorganizowały także Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA reprezentowana przez mgr Monikę Falej oraz Akademicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Empatia wraz z przedstawicielką dr hab. Beatą Krzywosz-Rynkiewicz. W komitecie organizacyjnym konferencji swym zaangażowaniem wykazały się także mgr Lidia Bielinis z Katedry Pedagogiki Ogólnej, mgr Magdalena Dymowska z Katedry Pedagogiki Społecznej oraz dr Małgorzata Stańczak z Katedry Teorii Wychowania. Inicjatywa otrzymała dofinansowanie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W sesji plenarnej prowadzonej przez Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joannę Ostrouch-Kamińską z Katedry Pedagogiki Ogólnej, która dokonała uroczystego otwarcia konferencji, swe wystąpienia mieli: dr Anita Kucharska-Dziedzic prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba na temat "Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" oraz mgr Krzystof Sarzała, który przedstawił założenia funkcjonowania Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim, pierwszej w Polsce placówki działającej zgodnie ze standardami pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw. Głos zabrały także dr hab. Ewa Kantowicz z Katedry Pedagogiki Społecznej na temat "Legislacyjnych i instytucjonalnych aspektów wspierania osób zagrożonych przemocą", a także dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz z Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji, która mówiła na temat przemocowych obliczy miłości, a konkretnie o tym jak doświadczenie przywiązania może wpływać na wzorce budowania intymności w związkach.

Bogato przedstawiał się także plan wystąpień w ramach sekcji. Obrady pierwszej z nich, zatytułowanej Instytucjonalne i pozainstytucjonalne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprowadziła mgr Monika Falej. W drugiej zaś, podjęto zagadnienie psychospołecznych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Moderatorkami sekcji były: dr Edyta Borys i dr Lidia Willan-Horla (szczegółowy program: http://www.uwm.edu.pl/obliczaprzemocy/program).

Pewnym novum tegorocznej konferencji było zorganizowanie dyskusji w ramach open space, prowadzony przez mgr Monikę Falej i dr Joannę Frankowiak.Udział w rozmowach wzięli przedstawiciele różnych środowisk, w tym organów ścigania, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, edukacji, a także akademicy i studenci, profilaktycy, terapeuci, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Poszukiwali oni głównie pomysłów na usprawnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ostatecznie postawiono sześć ogólnych pytań:

  • Jakie jest zapotrzebowanie na wsparcie szkół w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
  • Jak można usprawnić współpracę w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
  • W jaki sposób można zacieśnić współpracę z przedstawicielami opieki zdrowotnej w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
  • W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą się włączać w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie?
  • W jakim zakresie studenci oczekują wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi?
  • W jakiego typu inicjatywy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie mogą/chcą włączać się studenci/studentki? Jakie mogą/chcą kreować?

Dyskusje toczyły się w sześciu podgrupach. Uczestnicy mieli także możliwość zabrania głosu w odniesieniu do pozostałych tematów.

Wszystkie propozycje rozwiązań spisano. Posłużą one do dalszych konsultacji i, w co mocno wierzymy, opracowania konkretnych rekomendacji, które przedstawione zostaną na posiedzeniu Zespołu Intedryscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Olsztynie.  

Jak co roku, także i podczas tegorocznej konferencji zaproponowano uczestnikom możliwość udziału w warsztatach (opisy warsztatów na http://www.uwm.edu.pl/obliczaprzemocy/warsztaty/warsztaty-2017).

Z satysfakcją spoglądamy na wyniki pracy przedstawicielek Wydziału Nauk Społecznych i reprezentantek pozostałych podmiotów współorganizujących konferencję. Chętnych do udziału w kolejnych edycjach zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji (http://www.uwm.edu.pl/obliczaprzemocy/) oraz profilu facebookowego przedsięwzięcia https://www.facebook.com/konferencjaobliczaprzemocy/).