Akty prawne regulujące jakość kształcenia

Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych:

Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Akty prawne regulujące organizację zajęć:

Przyporządkowanie kierunków studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych oraz do Wydziałów:

Decyzje Administratora Programów Studiów w sprawie treści kształcenia i planów studiów:

Uchwały dotyczące efektów kształcenia/uczenia się oraz programów studiów na kierunkach realizowanych w Uniwersytecie:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: