III SEMINARIUM WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ na temat: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością – szanse, możliwości, ograniczenia”, Nidzica, 22 listopada 2018 r.

III SEMINARIUM WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

22 listopada 2017 roku odbyło się III Seminarium Warmińsko-Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej na temat: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością – szanse, możliwości, ograniczenia”. Organizatorem seminarium była Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy.

Idea organizowania seminariów warmińsko-mazurskiej pedagogiki specjalnej zrodziła się w czasie podsumowania obrad Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „Osoba z niepełnosprawnością w drodze (na drodze) ku…”, UWM, Olsztyn 20-12.10.2014 r. Seminaria w deklarowanych założeniach mają być dyskursem realizowanym przez warmińsko-mazurską teoretyczną i praktyczną pedagogikę specjalną na tematy ważne, aktualne, znaczące z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia, tematy wpisujące się w potrzeby oraz realia działań na rzecz osób niepełnosprawnych i środowisk z nimi związanych. Celem jest także konsolidacja środowiska warmińsko-mazurskiej pedagogiki specjalnej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy teoretyczną i praktyczną warmińsko-mazurską pedagogiką specjalną. Propozycja jest też taka, aby seminaria organizować w różnych miastach i ośrodkach specjalnych naszego województwa.

I Seminarium Warmińsko-Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej. Odbyło się w Olsztynie, dnia 14 kwietnia 2016 r. Zostało poświęcone ogólnym zagadnieniom warmińsko-mazurskiej pedagogiki specjalnej. Temat seminarium zdefiniowano wówczas następująco: „Warmia i Mazury wobec zagadnienia niepełnosprawności – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – wizja”. Organizatorem seminarium była Katedra Pedagogiki Specjalnej WNS UWM w Olsztynie. W czasie I seminarium przedstawiano nie tylko obszary sukcesów, ale również obszary problemowe, mało dostrzegane, a nawet marginalizowane. Celem dodatkowym było poszukiwanie możliwych, racjonalnych i maksymalnie efektywnych sposobów udoskonalenia specjalnej pomocy osobom niepełnosprawnym zamieszkującym Warmię i Mazury. Prezentowano wyniki badań naukowych na temat potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie ich funkcjonowania społecznego.

II Seminarium Warmińsko-Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej odbyło się w Ełku dnia 16 marca 2017 r. Jego współorganizatorami były: Katedra Pedagogiki Specjalnej UWM w Olsztynie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku. Tematyka seminarium: „Edukacja inkluzyjna i włączająca jako wyzwanie i zadanie dla współczesnej pedagogiki specjalnej”. W prezentowanych wystąpieniach skupiano się na zagadnieniach stanowiących znaczące wyzwanie zarówno wobec teorii, badań naukowych jak i praktyki działań na rzecz osób, a szczególnie dzieci i młodzieży, z różnymi typami niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu wiodącego, tj. dylematów edukacji włączającej. Podjęto próby zdefiniowania istniejących problemów, hipotetycznie możliwych ich rozwiązań oraz wskazania przykładów dobrych praktyk w obszarze kształcenia włączającego w kwestiach strategicznych, organizacyjnych, merytorycznych, metodycznych, wychowawczo-socjalizacyjno-terapeutycznych.

W czasie III Seminarium Warmińsko-Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej skupiono się na problematyce, która we współczesnej rzeczywistości społecznej stanowi istotne zadanie i wyzwanie dla i wobec ogólnopolskich, ale także lokalnych, działań adresowanych do środowiska ludzi z niepełnosprawnością, jak i osób z nimi powiązanych relacjami rodzinnymi, zawodowymi, miejscem zamieszkania. Stąd tematyka wczesnego wspomagania dziecka z niepełnosprawnością, tematyka wpisująca się nie tylko w rozwiązania systemowe, prawne, organizacyjne, merytoryczne, ale też wkomponowane w specyfikę rozwoju, indywidualnego i psychospołecznego dziecka niepełnosprawnego, jego usprawniania, rehabilitacji, edukacji, wspomagania i terapii. Prezentowano wyniki badań naukowych z wyżej wymienionej problematyki oraz przykłady tzw. dobrych praktyk w obszarze wczesnej interwencji. Tematyka seminarium została wkomponowana w jubileusz 50-lecia działań obejmujących wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością w Polsce.  

W seminarium uczestniczyło 47 osób (nie tylko z terenu Warmii i Mazur, ale również z Warszawy i Torunia), w tym 7 prelegentów z Katedry Pedagogiki Specjalnej UWM w Olsztynie: prof. dr hab. Marzenna Zaorska, dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM, dr Radosław Piotrowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną), mgr Małgorzata Kwiecień-Gęca i mgr Maciej Gęca (OREW PSONI Koło w Ostródzie), Ewa Gałka (przewodnicząca PSONI Koło w Nidzicy). Kolejne seminarium jest planowana na rok 2019. Zostanie zorganizowane we współpracy pomiędzy Katedrą Pedagogiki Specjalnej WNS UWM oraz Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie.