DRODZY STUDENCI WNS UWM KOŃCZĄCY STUDIA W ROKU 2020!!!

WNS

Podstawowe informacje dot. ukończenia studiów

1. Student przystępuje do egzaminu dyplomowego po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy dyplomowej oraz uzyskaniu 2 pozytywnych ocen złożonej pracy dyplomowej.

2. Termin egzaminu dyplomowego określony jest wg zasad zawartych w Regulaminie studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3. Egzamin dyplomowy realizujemy w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams.

4. Student zobowiązany jest do posiadania komputera z kamerą i mikrofonem oraz zainstalowanym programem MS Teams. W przypadku trudności w spełnieniu tych warunków  student najpóźniej 7 dni przed obroną może złożyć wniosek do Dziekana Wydziału o zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej w budynkach WNS (zostaną na tą okoliczność przygotowane dwie sale dydaktyczne wyposażone w komputer z kamerą, mikrofonem i zainstalowanym programem MS Teams oraz środki do dezynfekcji; zlokalizowane będą przy ul. Żołnierskiej 14 i Szrajbera).

5. O terminie egzaminu student zostaje poinformowany mailowo. Termin egzaminu wprowadzony jest do kalendarza Teams. Połączenie ze studentem nawiązuje Przewodniczący komisji (uwaga: w wyjątkowych sytuacjach połączenie może nastąpić z opóźnieniem czasowym).

6. Student powinien przebywać sam w pomieszczeniu, mieć wyłączony telefon komórkowy, utrzymywać stałe połączenie audiovideo, pozostawać w kadrze kamery. Nie może również dokonać samodzielnie nagrania egzaminu dyplomowego, a plik zapisany w systemie Teams nie może być udostępniany osobom trzecim. 

7. Praca dyplomowa powinna być złożona do dziekanatu 7 dni przed terminem obrony. W tym roku z powodu pandemii wyjątkowo nie składacie prac bezpośrednio w dziekanacie. Pracę w formie pliku PDF, wygenerowanego z systemu APD, do właściwego dziekanatu przesyła promotor. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą  Prodziekana ds. studenckich, termin złożenia pracy może być krótszy. 

8. Wszystkie prace dyplomowemuszą być złożone w dziekanacie do dnia 30 czerwca 2020 r. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prodziekana ds. studenckich, termin złożenia pracy może być przedłużony do 10 września 2020 r. Podanie w tej sprawie proszę wysyłać najlepiej poprzez system USOS.

9. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i złożenie egzaminów przewidzianych programem studiów.

10. Student zobowiązany jest do przesłania e-podania z prośbą o rozliczenie ostatniego semestru.

Informacje dot. prac dyplomowych:

Praca musi posiadać:

- stronę tytułową w języku polskim i angielskim

- streszczenie w języku polskim i angielskim

- spis treści w języku polskim i angielskim

Bardzo prosimy o przesyłanie (najpóźniej tydzień przed obroną) do właściwego dziekanatu drogą mailową (w formie skanu) kompletu niezbędnych wypełnionych dokumentów:

- wydruk z APD oświadczenia dotyczącego praw autorskich oraz udostępnienia pracy dyplomowej

 - dowód wniesienia opłaty za dyplom na kwotę 60 zł (numer konta w USOSWEB)

- wypełniony formularz dotyczący odbywania praktyk w języku polskim i angielskim (w przypadku ubiegania się o odpis dyplomu w języku angielskim)

- oświadczenie o badaniu losów absolwenta (strona internetowa UWM zakładka Studenci – badanie losów absolwenta)

- podanie dotyczące wydania dyplomu

Wszystkie dokumenty muszą być wysłane oficjalnym mailem studenckim, który posiada każdy z Was. W tytule maila prosimy o podanie kierunku studiów, specjalności oraz formy studiów (stacjonarne/niestacjonarne) i stopnia studiów (licencjackie czy magisterskie) !!!

Osoby, które uczestniczyły w programach wymiany studentów (MOST, SOCRATES, ERASMUS) lub legitymują się działalnością w organizacjach studenckich, kołach naukowych itp. na formularzu dotyczącym praktyk umieszczają te informacje w języku polskim i angielskim i składają razem zaświadczenia potwierdzające w/w osiągnięcia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uniwersytetu.

Warunkiem wydania absolwentowi dyplomu i pozostałych dokumentów po ukończeniu studiów jest wypełnienie elektronicznej karty obiegowej dostępnej w usosweb  (zakładka „dla wszystkich” i dalej „obiegówki”).

Zaświadczenia o ukończeniu studiów będą do Was wysyłane pocztą. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest przesłanie przez Was drogą mailową bądź pocztą tradycyjną podania do właściwego dziekanatu z prośbą o wydanie takiego zaświadczenia. W przypadku studentów kończących studia licencjackie na naszym Wydziale, którzy będą potrzebowali zaświadczenia, aby rekrutować się na studia magisterskie na naszym Wydziale, informujemy, że zaświadczenie takie będzie automatycznie przekazywane przez właściwy dziekanat do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Nie będzie zatem konieczności występowania z podaniem o wydanie tego dokumentu.

W sprawie wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących tegorocznej procedury dyplomowania prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.

 

 

TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI

PODCZAS TEGOROCZNYCH EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH!!!