Ryndzionek Monika

Wykształcenie

Stacjonarne studia doktoranckie - Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Zakład Filozofii i Socjologii Edukacji; temat rozprawy: „Kobiety i mężczyźni wobec zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej. Studium socjopedagogiczne”, promotor: ks. dr hab. Jarosław Michalski, rok ukończenia: 2008

Stacjonarne studia magisterskie uzupełniające na kierunku: pedagogika, o specjalności: edukacja administracyjno-menedżerska - Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki; temat pracy magisterskiej: „Życie rodzinne pracujących zawodowo kobiet i ich relacje z bezrobotnymi mężami”, promotorka: dr Joanna Ostrouch-Kamińska, rok ukończenia: 2005

Stacjonarne studia licencjackie na kierunku: pedagogika o specjalności: edukacja administracyjno-menedżerska Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego; egzamin licencjacki, rok ukończenia: 2003 

Wybrane publikacje

Książki

Grochalska, M. (2011). Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Grochalska, M., Sawczuk W. (red.) (2011). Uniwersyteckie gry – czy płeć ma znaczenie?, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Grochalska, M. (2017). Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Artykuły

Grochalska, M. (2016). Etyczne dylematy badania intymności, (w:) H. Kędzierska (red.), Etyka jakościowych badań edukacyjnych - dylematy i badawcze (nie)rozstrzygnięcia, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 69-80.

Grochalska, M., Wasilewska, E. (2016). Bourdieu’s Field Approach: Implications for Research on Knowledge and Learning Cultures in an Academic Environment. Forum Oświatowe, 28(2), 129–141.

Grochalska, M. (2017). Rytuały w związku – dyskursywne konstruowanie intymności, „Dyskursy Młodych Andragogów” nr 18/2017, 331-345.

Bielinis L., Grochalska M., Maciejewska M. (2018). Lekcje z podróży. Doświadczanie mobilności jako krok w stronę transformatywnego uczenia się studentów, Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, tom 21, numer 2(82), 47-67.

Grochalska, M. (2018). Przemiany związków intymnych w dyskursach kobiecych – na marginesie projektu badawczego, „Forum Oświatowe”, vol. 31(1), 151-163.

Grochalska, M. (2019). Social representations of intimate relationships in female narratives as the effect of social learning, (w:) Martina Endepohls-Ulpe, Joanna Ostrouch-Kamińska (red.) Gender – Diversity – Intersectionality. (New) Perspectives in Adult Education, Münster: Waxmann Verlag, 47-60.

Grochalska, M. (2020). Reprezentacje gender w polskiej sferze publicznej – próba uchwycenia dynamiki dyskursu, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 1(17), 339-367. DOI: https://doi.org/10.14746/kse.2020.17.14.1

Grochalska, M. (2020). Research Practices in Critical Discourse Analysis: Constraints and Challenges, Kultura i Edukacja, 2 (128), 98-112. DOI: https://doi.org/10.15804/kie.2020.02.06 

Wołodźko, E., Grochalska, M., Wasilewska, E. (2021). The advantages and disadvantages of Polish dual vocational education from the perspective of students, school representatives and employers, Journal of Vocational Education & Training, DOI: 10.1080/13636820.2021.1989619

 

Udział w konferencjach (wybrane)

09–11 lipca 2007 – ESREA Gender Network Seminar ,,Researching Gender in Adult Learning” zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zakład Filozofii i Socjologii Edukacji – udział czynny. Tytuł wystąpienia: ,,The biographical method in social mobility  researching”.

29-31 maja 2008 - ESREA Research Network “Between Global and Local: Adult Learning and Development” II European Seminar „Local in Global. Adult Learning and Community Development”  zorganizowana przez Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji TWP we Wrocławiu – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Threshold Events Generating Lifelong Learning – The Story of One Woman”. 

15-17 września 2008 – Qualitative Methods Research Network, 4thMid-term Conference „Teaching Qualitative Methods” zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, Europejskie Towarzystwo Socjologiczne i Polskie Towarzystwo Socjologiczne – udział czynny. Tytuł wystąpienia: ,,Narrative Interviews and Adult Learning”.

05-08 sierpnia 2009 – VI European Conference on Gender Equality in Higher Education, zorganizowana przez Stockholm University, Szwecja – udział czynny. Tytuł wystąpienia: „Between necessity and stereotypes. Girls, science and society. (Why girls don't want to study maths and want to study pedagogies?)”.

14-17 października 2013 - 2nd Symposium of Social Sciences and Humanities PhD Students "Education Culture and Society- Nowadays Challenges", Wrocław. Tytuł wystąpienia: “Not teaching, but coaching: creating a self-development culture in a classroom”

6-9 marca 2014 - "Before, Beside and After (Beyond) the Biographical Narrative" Annual Conference of the Life History and Biographical Research Network, , Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Niemcy. Tytuł wystąpienia: “Discursive shaping of intimate relationships as a research field”

6-7 marca 2015 - Międzynarodowa Konferencja „Gender, culture and migration”, Gdańsk. Tytuł wystąpienia: “Social change and gender roles in intimate relationships in Polish cultural context”

12-14 września 2016 - International Academic Conference “Education Culture and Society 2016”, Wrocław. Tytuł wystąpienia: “Through the (not so) Pink Glasses: Gender Bias in Intimate Relationships”

30-31 marca 2017 - Women’s Rights and Violence in the Contemporary World - International Interdisciplinary Conference, Gdańsk. Tytuł wystąpienia: “Invisible Oppression: The Hidden Aspects of Intimate Relationships”

28-30 sierpnia 2017 - The international 'Social Work & Society' Academy (TiSSA) Conference “Social Work as a Space for Dialogue, Cooperation and Diversity”, Olsztyn. Tytuł wystąpienia: “Invisible oppression: the hidden aspects of intimate relationships as the issue of social work. Polish problems, Swedish solutions”

12-14 października 2017 - ESREA Network on Gender and Adult Learning Conference “Gender – Diversity – Intersectionality. (New) Theories and Policies in Adult Education”, Koblenz, Germany. Tytuł wystąpienia: “Social representations of intimate relationship in female narratives as the effect of social learning”

25-28 lipca 2018 - VIII International Conference on Critical Education, University of East London, Stratford, London, England. Tytuł wystąpienia: “Dream of a White Wedding Dress: Unchangeable Patterns of Female Roles in the Family as the Source of Conservative Backlash”

24-25 maja 2019 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION, Rezekne (Łotwa). Tytuł wystąpienia: “A Multipage Tactile Book About Emotions – Upper-Secondary Students’ Creation Analysis”

14-15 czerwca 2019 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Intercultural Communicative Competence. A Competitive Advantage for Global Employability, Praga (Czechy). Tytuł wystąpienia: “Visual ethnography as the way of teaching and learning in higher education” (z dr Moniką Maciejewską)

9-10 grudnia 2021 - Critical thinking in higher education and labour market, Wilno  (Litwa). Tytuł wystąpienia: “Gamification as a method of developing critical thinking of teachers-to-be at the university” (z dr Moniką Maciejewską i dr hab. Hanną Kędzierską, prof. UWM)

10 września 2021 - “Innovative Interdisciplinary Collaborative Approaches to Learning and Teaching (INCOLLAB) 2021”, Praga (Czechy). Tytuł wystąpienia: “The use of applied social research in the learning of solving social problems in higher education” (z dr Moniką Maciejewską)

26-28 maja 2022 - International Conference “FAMILY WORK AND SOCIAL POLICY” Poznań, Uniwersytet Ekonomiczy. Tytuł wystąpienia: “Work-Life Balance at the University - current state and areas for development”

18 – 20 lipca 2022 - Conference of the ESREA Network Gender and Adult Education ‘Gender and Adult Education in the era of social and cultural changes: (New) risks and challenges’, Portugal, University of Algarve. Tytuł wystąpienia: “Gender determinants of online learning in a post-Covid world – secondary data analysis”

 

Staże dydaktyczne i naukowe

2022 – STA Erasmus, University of Coimbra (Portugalia)

2021 – 3-miesięczny staż naukowy w Mykolo Romeris University w Wilnie (Litwa).

2019 – STA Erasmus, University of Huelva (Hiszpania)

2018 – STA Erasmus, University of Zadar (Chorwacja)    

2017 - STA Erasmus, Mykolas Romeris University w Wilnie (Litwa)

2015 - STA Erasmus, University of Jonkoping (Szwecja)  

2013 - STA Erasmus, Klaipeda State College (Litwa)

2009, 2010, 2012 - STA Erasmus, University of Oulu (Finlandia)

 

Inne aktywności

 • od września 2010r. do marca 2011r. pełnienie funkcji Przewodniczącej Olsztyńskiej Rady ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn powołanej przy Prezydencie Olsztyna.
 • duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów o tematyce genderowej i antydyskryminacyjnej oraz z zakresu kompetencji interpersonalnych
 • prowadzenie debat i spotkań dyskusyjnych
 • od roku 2008 - koordynacja wymiany zagranicznej studentów i pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu Erasmus
 • od roku 2009 - działalność Stowarzyszenia Kofe(m)ina
 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbary Kudryckiej „Płeć na uniwersytecie – przeszłość, teraźniejszość... i co dalej?” zorganizowanej dnia 6 września 2010 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Społecznej oraz Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania. Pełniona funkcja: Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pedagogika wobec stereotypów” zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Społecznej w dniach 22-23 września 2011. Pełniona funkcja: Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • 2011, 2012 – organizacja 9. i 10. Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie” pod patronatem JM Rektora UWM – prof. Józefa Górniewicza
 • współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. (Re)konstrukcje pedagogiki akademickiej – troski, nadzieje, perspektywy organizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia Olsztyńskiej Pedagogiki, Olsztyn, 12-13.09.2019.
 • od grudnia 2021 do kwietnia 2022 - diagnoza i opracowanie „Planu Równości Płci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 • wystąpienia i wywiady dla lokalnych mediów – Gazeta Olsztyńska, Gazeta Wyborcza, TVP 3 Olsztyn, Radio Olsztyn
 • 26.09.2020 - udział w panelu ekspertów nt. edukacji w ramach Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Programowego Lewicy
 • od listopada 2018 - udział w spotkaniach Zespołu ds. Współpracy Nauki i Ekonomii Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Olsztynie, charakter udziału: członek zespołu
 • 20 grudnia 2018 - dział ekspercki i współprowadzenie debaty regionalnej pn. „Bezpieczeństwo i warunki w szkole” na zlecenie MEN w ramach projektu: Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze. Prelekcja nt. Hejt i bullying w grupach rówieśniczych
 • uczestnictwo w roli trenerki i coacha w niemal 20 projektach społeczno-edukacyjnych

 

Zainteresowania badawcze

Społeczno-kulturowe uwarunkowania edukacji dorosłych, problematyka nierówności społecznych, zwłaszcza ze względu na płeć, a także problematyka zmian dokonujących się współcześnie w obszarze sprawowania ról społecznych przez kobiety i mężczyzn.

Granty na projekty badawcze

2011-2016 – Grant Narodowego Centrum Nauki: Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne, Nr 2011/01/D/HS6/02470, kierowniczka

Kierunki działalności dydaktycznej

Prowadzone przedmioty: Współczesne kierunki pedagogiczne, Socjologia wychowania, Socjologia edukacji, Wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne, Diagnostyka w pracy pedagogicznej i socjalnej, Elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania, Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej

Promotorka ponad 200 prac dyplomowych i magisterskich oraz promotorka pomocnicza 2 rozpraw doktorskich.

 

Kursy, uprawnienia, certyfikaty

październik-listopad 2022

Kurs mentoringu „Mentoring Diploma – Poziom Foundation”, Norman Benett Group

czerwiec 2021

Szkolenie „Projektowanie i prowadzenie badań jakościowych w edukacji”

Szkolenie „Badania fokusowe i ich zastosowania w badaniach edukacyjnych”

Szkolenie „Design Thinking”

grudzień 2020

Międzynarodowe Forum Innowacyjnej Edukacji EDU360:

Warsztaty „Przywództwo w biznesie”

Warsztaty „Grywalizacja – jak zastosować elementy gier w dydaktyce”

Warsztaty „Budowanie marki osobistej”

25.01.2020

Warsztaty „Metodologia myślenia projektowego – Design Thinking”, Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

08.02.2019

Wykorzystanie NVivo w badaniach jakościowych

2012 - 2013

Studia Podyplomowe „Akademia Coachingu”, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

28.06.2012 - 1.08.2012

Ukończenie szkolenia „Budowa strategii innowacyjnych” w projekcie „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – organizator: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego; 96 godzin

1.06.-28.06.2011

ukończenie szkolenia z przedsiębiorczości dla pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przez CIiTT oraz FRDL w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

07-08.04.2011

II Ogólnopolskie Warsztaty Metodologii Jakościowych (10 godzin)

16.12.2010

ukończenie szkolenia „Wypełnianie wniosku do samorządu” w ramach projektu OCOP dofinansowanego ze środków PO FIO oraz Gminy Olsztyn.

14.09.2010

udział w warsztatach przygotowania wniosków do programu Ideas (7PR) organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów UE przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

4-5.12.2009

ukończenie szkolenia „Zarządzanie zespołem projektowym” w ramach projektu OCOP dofinansowanego ze środków PO FIO oraz Gminy Olsztyn.

24.10.2009- 13.11.2009

udział w cyklu seminariów organizowanych przez CITT: „Zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej – tajemnica sukcesu w biznesie”

11.03.2009                

udział w seminarium organizowanym przez CITT i BFE dotyczącym możliwości pozyskiwania przez szkoły wyższe środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE na budowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego uczelni (realizacja przedsięwzięć z zakresu organizacji studiów podyplomowych dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MŚP)

18.02.2009

udział w seminarium organizowanym przez CITT i BFE na temat możliwości pozyskania przez UWM finansowania ze środków PO KL na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwijania wykształcenia i kompetencji w regionie Warmii i Mazur

25.11.2008

udział w spotkaniu informacyjnym „Oferty stypendialne i stażowe Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) oraz aspekty prawne dla wyjeżdżających” organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej w Olsztynie

21.10.2008

udział w szkoleniu: Europejska Rada Badań Program „Pomysły” 7. PR organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej w Olsztynie

25.09.2008

udział w Dniu Informacyjnym: 7. Program Ramowy. Priorytety: „Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia”, „Zdrowie”, „Środowisko” organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej w Olsztynie

 

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

18 stycznia 2017 - nagroda Rektora UWM - indywidualna II stopnia, Olsztyn

Tytuł Nauczyciela Roku 2015/16 przyznany przez studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyróżnienie za pracę w roku 2014/15 w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu

15 maja 2009 - wyróżnienie w pierwszej edycji konkursu Prezydenta RP na najlepszą pracę doktorską poświęconą głównym wyzwaniom stojącym przed współczesną Polską: „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” w kategorii: Społeczeństwo i polityka społeczna; Warszawa

8 sierpnia 2008 - nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej; Olsztyn

marzec 2007 –  luty 2008 - uzyskanie stypendium w ramach projektu ,,Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” ze ZPORR 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

wrzesień 2006 – luty 2007 - uzyskanie stypendium w ramach projektu ,,Kreowanie wysokospecjalistycznych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” z ZPORR 2004-2006 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego