Mizerek Henryk

fot. Janusz Pająk

Urodził się  25 listopada 1953 roku w Biesowie na Warmii. Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie (1974-1978); doktorat  - Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny (1987);  habilitacja  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych (2000)

Dorobek naukowy obejmuje  kilkadziesiąt  publikacji z zakresu stosowanych badań społecznych (w tym szczególnie ewaluacji) problemów jakości kształcenia uniwersyteckiego   oraz kształcenia i przygotowania zawodowego nauczycieli.

Najważniejsze publikacje:


I. Monografie

H. Mizerek, Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem a ponowoczesnością, Olsztyn 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 186

II. Prace zwarte

Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów pod red. H. Mizerka (współpraca A.Hildebrandt), Olsztyn 1997, Wyd. MG, s. 200

Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej, (red.) E. Borys, H. Mizerek, Olsztyn 2010

Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki, (red.) J. Górniewicz, M.Maciejewska, H. Mizerek, Olsztyn 2006

Między adaptacją a innowacyjnością. Możliwości wykorzystania potencjału naukowego specjalistów ze stopniem doktora w instytucjach i przedsiębiorstwach Warmii i Mazur (red.) J. Górniewicz, M.Maciejewska, H. Mizerek, Olsztyn 2007

Oferta dydaktyczna szkół zawodowych a regionalny rynek pracy,  J. Górniewicz, H.  Mizerek  (red), 9–18. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset, 2010

Artykuły i rozprawy


Mizerek H., Reflection, Reflective Practitioner: From Dewey to Schon, [w:] Refleksyjny praktyk, E. Putkiewicz (red.), Warszawa 1996, Wydawnictwa CODN, ss. 102-107

Mizerek H., Edukacja nauczycielska wobec wyzwań ponowoczesności, „Edukacja” 1999, nr 2, ss. 59-65

Mizerek H., Alternatywne sposoby myślenia o nauczycielu i jego edukacji: pytania do badaczy i edukatorów, w: Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Wybór tekstów pod redakcją Z. Kwiecińskiego, Warszawa 2000, IBE

Mizerek H., Ewaluacja procesu kształcenia, w: System zapewniania jakości kształcenia w szkole wyższej, J. Górniewicz, red., Olsztyn 2002, wyd. UWM

Mizerek H., Ewaluacja w szkole – szansa z (kilkoma) pułapkami w tle?, w: Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły,  w: M. Nowicka red. Olsztyn  2002, wyd. UWM

Mizerek H.,  Ewaluacja zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, „Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole”, 2003 z. 6 ss. 3-9

Białobrzeska K., H. Mizerek, Diagnoza zapotrzebowania sektora publicznego i prywatnego  na wysoko kwalifikowane kadry wspomagające rozwój innowacyjności  regionu, wprowadzenie (w:) Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki, (red.) J. Górniewicz, M. Maciejewska, H. Mizerek, Olsztyn 2006, s. 67-70

Mizerek H., M. Ruczko, Czynniki utrudniające wykorzystywanie potencjału intelektualnego doktorów w gospodarce, (w:) Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki, (red.) J. Górniewicz, M. Maciejewska, H. Mizerek, Olsztyn 2006, ss. 104-119

Mizerek H., Evaluation in Education in Poland: Initial experience (w:) 15-lecie Katedry UNESCO UWM w Olsztynie, J. Górniewicz (red.),  Olsztyn 2006

Mizerek H., Status społeczny i role zawodowe specjalistów ze stopniem doktora (w:) Między adaptacją a innowacyjnością (red.) J. Górniewicz, M. Maciejewska, H. Mizerek, Olsztyn 2007, ss. 103-108

Mizerek H., Proces kształcenia wobec „terroru” ekonomii, w: Dylematy instytucjonalnej edukacji w Polsce, w: J. Górniewicz (red.),  Toruń 2007, wyd. Akapit

Mizerek H., Ewaluacja programów edukacyjnych – czym jest i czemu może służyć, w: Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej, (red.) E. Borys, H. Mizerek, Olsztyn 2010, ss. 15-25

Mizerek H., Dyskretny urok ewaluacji, w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty. G. Mazurkiewicz (red.) Kraków 2010, ss. 41 – 54

Mizerek H., Twarze i gęby ewaluacji – perspektywa naukowa, w. Autoewaluacja w szkole, E. Tołwińska – Królikowska (red.), Warszawa 2010, ss. 165-178

Mizerek H., Po co szkole ewaluacja?, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2009 nr 1, ss. 35-45, 

Mizerek H,. Koloryt współczesnych badań ewaluacyjnych.  w: Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, H. Kędzierska (red.), 31–44. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, 2010.

Mizerek H., Stan szkolnictwa zawodowego w regionie.” W: Oferta dydaktyczna szkół zawodowych a regionalny rynek pracy, Górniewicz J. i Mizerek H, 135–156. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset, 2010.

Górniewicz J,  Mizerek H., Rys metodologiczny badań nad szkolnictwem zawodowym.” W: Oferta dydaktyczna szkół zawodowych a regionalny rynek pracy,  J. Górniewicz, H.  Mizerek  (red), 9–18. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset, 2010.

Mizerek H., Dyskretny urok ewaluacji, w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty. G. Mazurkiewicz (red.) Kraków 2010, ss. 41 – 54

Mizerek H., Twarze i gęby ewaluacji – perspektywa naukowa, w. Autoewaluacja w szkole, E. Tołwińska – Królikowska (red.), Warszawa 2010, ss. 165-178

Mizerek H., Tam, gdzie kończą się zaklęcia, a zaczyna ewaluacja. W: Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy, B. Niemierko, M. K. Szmigel, red Kraków 2011, Wyd. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, s.29-39, ISBN 978-83-60246-87-0

Mizerek H., Jakość edukacji. Dyskursy, które wybrzmiały milcząc, w: Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, G. Mazurkiewicz (red.), Kraków 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  ss. 13-28 ISBN 978-83-233-3296-1

Mizerek H., Dyskretny urok ewaluacji, w: Jak być jeszcze lepszym. Ewaluacja w edukacji, G. Mazurkiewicz (red.), Kraków 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 37-54, ISBN 978-83-233-3393-7

Mizerek H., Efektywna autoewaluacja w szkole – jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić, w: Jak być jeszcze lepszym. Ewaluacja w edukacji, G. Mazurkiewicz (red.), Kraków 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 233-272, ISBN 978-83-233-3393-7

Staże naukowe, udział w  konferencjach


Krótkoterminowe staże i wizyty studyjne w ośrodkach akademickich w Europie i USA.  Wśród nich:

- dwie wizyty studyjne w Frederiksberg College of Education  (Dania, Kopenhaga) w sumie 6 tygodni w latach 1993-1995

- wielokrotne wizyty studyjne i staże w Southampton University, School of Education (Wielka Brytania) jako szef zespołu odpowiedzialny za ewaluację dwu komponentów programu TERM:  “National Task Force for Assessment Examination”  i  “Standards of Initial Teacher Training” (1995-1997)

- wizyta studyjna w Universitad de Barcelona (Hiszpania)  w ramach programu Tempus UNIQUE Programme  ( lipiec 2001)

- wizyta studyjna w Strathclyde University in Glasgow, Faculty of Education w ramach programu Tempus UNIQUE Programme (Szkocja, maj 2002)

- wizyty studyjne w  Edinburgh University (Szkocja) w ramach  Programu wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  (wrzesień 2010 i  październik 2011)

- wizyta studyjna w Columbia University, Teacher’s College w ramach  Programu wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  (Nowy Jork, USA) w marcu 2012

Czynny udział w kilkudziesięciu konferencjach w kraju i za granicą. Wśród nich:


Evaluation and the Management of Public Affairs – ESRC- sponsored Seminar Series, Second Seminar: 23 października 1995 – Londyn, Wielka Brytania

II UK  Evaluation Society National Conference – Evaluation Choises and Challenges – 19 –20 września 1996 Londyn, Wielka Brytania;

III UK  Evaluation Society National Conference – The Utilization of Evaluation. Being Useful or Being Used, 8-9 grudnia 1997 Londyn – Wielka Brytania

Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ewaluacyjnego – International Conference on Evaluation:  Profession, Business or Politics? 29-31 X. 1998 Rzym, Włochy

Światowy Forum Katedr UNESCO w Paryżu (World Forum of UNESCO Chairs) – Paryż 13 -15 grudnia 2002

XII Международная научно-практическая конференция,  Инновационное образование - русской и международной точки зрения (Kształcenie innowacyjne – rosyjski i zagraniczny punkt widzenia), Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta, Kaliningrad, 3-5  kwietnia 2012, Rosja

10th EES Biennial Conference „Evaluation in the networked cociety: New concepts, New challenges, New Solutions, European Evaluation Society, 3-5 października 2012, Helsinki, Finland

 

Inne, ważne dokonania:

Konsultant Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (1999-2000); Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej; Członek Panelu Ekspertów w obszarze Edukacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2006 (ocena projektów z Działania 1.3, 3.5); Członek Grupy  Sterującej  Ewaluacją SPO RZL w Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (od 2006 -2010); ekspert Programu wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  etap II i III realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej ( od 2009 r.); ekspert w wielu projektach realizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji regionalnych   

Kierunki działalności dydaktycznej

Od lat prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznych na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, zajęcia z pedagogiki dla doktorantów UWM; Jest promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich; Wypromował dotąd 6 doktorów nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika

Przynależność do organizacji i towarzystw

Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Nagrody i odznaczenia

Nie jest kolekcjonerem nagród i odznaczeń. Ostatnia nagroda Rektora za działalność naukową w 2001 roku

Zainteresowania

Ma coraz mniej czasu na realizację licznych pasji (literatura, fotografia, muzyka)