Kędzierska Hanna

Dr hab. Hanna Kędzierska

Żołnierska 14. pok. 42 tel. (89)5246241

WYKSZTAŁCENIE:

 • 1996 – WSP  Bydgoszcz - doktorat  nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki  na podstawie pracy : „Nauczyciel wobec zmian edukacyjnych- źródła oporu”
 • 1990-  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pomagisterskie  Studium Logopedyczne-  tytuł logopedy dyplomowanego
 • 1987 – WSP Olsztyn –magister pedagogiki, specjalność opiekuńczo-wychowawcza

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami;
 • Tożsamość zawodowa i edukacja profesjonalna nauczycieli;
 • Wykorzystanie jakościowych metodologii w badaniach pedeutologicznych (szczególnie w badaniach socjalizacji i karier zawodowych nauczycieli).

PUBLIKACJE

Monografie: 

 • Kędzierska H., Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty - Wzory - Pola dyskursu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 372

Prace pod redakcją:

 • Górniewicz J. Kędzierska H., Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej, Wyd. Naukowe UW-M, Olsztyn 2000, s. 178
 • Romanowska-Łakomy H., Kędzierska H., Człowiek-Człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się Człowiekiem, Wyd. Naukowe OBN, Olsztyn 2002, s.359
 • Romanowska–Łakomy H., Kędzierska H., Człowiek Integralny. Holistyczna wizja Człowieka, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2009, s. 274
 • Kędzierska H., Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, Wyd. Naukowe UW-M Olsztyn 2010, s.132

Wybrane artykuły w pracach zbiorowych:

 • Kędzierska H., Edukacyjny obraz świata studentów pedagogiki jako wskaźnik efektywności edukacji nauczycielskiej, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2005 /1, s. 39-47
 • Kędzierska H., Między deklaratywnością a rzeczywistością etycznej edukacji nauczycieli,  [w:] Po co etyka pedagogom ? (red.) W. Sawczuk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 292-300
 • Kędzierska H., Akademickie konstruowanie tożsamości zawodowej studentów pedagogiki w narracjach ich planów  życiowych,  [w:] Nauczyciel-Tożsamość-Rozwój, (red.) R. Kwiecińska, S. Kowal, M. Szymański,  Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 253-261
 • Kędzierska H., Drogi zawodowe specjalistów ze stopniem naukowym doktora,  [w:] Między adaptacyjnością a innowacyjnością. Możliwości wykorzystania potencjału naukowego specjalistów ze stopniem doktora w instytucjach i przedsiębiorstwach Warmii i Mazur, (red.) J. Górniewicz, M. Maciejewska, H. Mizerek,  Wyd. Naukowe UW-M Olsztyn  2007, s. 95-102
 • Kędzierska H., Nauczyciele polskiej szkoły w poszukiwaniu swojej samoświadomości, [w:] Edukacja-moralność- Sfera publiczna, (red.) J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak, Wyd. Verba, Lublin 2007, s. 660-667
 • Kędzierska H., Edukacyjny obraz świata w narracjach studentów pedagogiki, [w:] Dylematy współczesnej edukacji, (red.) J. Górniewicz, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2007, s. 149-159
 • Kędzierska H.,  Szkoła i nauczyciel jako źródło problemów wychowawczych, [w:] Prace Naukowe Katedry UNESCO, (red.) J. Górniewicz, Wyd. Naukowe UW-M, Olsztyn 2008, s. 33-41
 • Kędzierska H., Nauczyciele polskiej szkoły w poszukiwaniu samoświadomości, [w:] Dokąd zmierza polska szkoła? (red.) D. Klus-Stańska , Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, s. 153-168
 • Kędzierska H., Kulturowe wzory biografii edukacji nauczycielskiej, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, (red.) L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko,  Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2009, s. 445- 353
 • Kędzierska H., Wychowanie jako wspomaganie rozwoju prawdziwego Człowieczeństwa, [w:] Człowiek Integralny. Holistyczna wizja Człowieka, (red.) H. Romanowska –Łakomy,  H. Kędzierska , Wyd. Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2009, s. 87 -91 
 • Kędzierska H., Badania biograficzne – dokonania i perspektywy, [w:] Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, (red.) H. Kędzierska,  Wyd. Naukowe UW-M, Olsztyn 2010, s. 45-57
 • Kędzierska H., Kariery zawodowe nauczycieli w labiryncie oświatowych przeobrażeń, Przegląd Pedagogiczny 2011/ 2, s.78-88
 • Kędzierska H., Między powołaniem a maksymalizacją zysków - przemiany dróg wyboru zawodu nauczyciela [w:] Nauczyciele. Programowo(nie)przygotowani, (red.) B.D. Gołębniak, H. Kwiatkowska, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2012, s. 15-43

Recenzje

 • Kędzierska H., Światy dziecięcych znaczeń, (red.) D.  Klus Stańska, „Forum Oświatowe” 2005/1(32), s. 208-211
 • Kędzierska H., Dokumentarna interpretacja  nauczycielskiego bycia - w - świecie edukacji. „Problemy Wczesnej Edukacji” 2009/2 , 
 • Kędzierska H., Kiedy coś przychodzi na czas to edukacja, kiedy przychodzi za późno to terapia” -  „Przegląd Pedagogiczny” 2011/2, s.125-129
PROFESJONALNA PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA:

Zespół Teorii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 

Zespół Pedeutologii  przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie (członek nadzwyczajny)  od  2005 r.

Platforma Transdyscyplinarna Sieci Badaczy Jakościowych

Praca Organizacyjna
 • Uczestnictwo w projekcie badawczym ( Projekt Z/2.28/II/2.6/0000/8/05/U/6/05 „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu-stypendia doktoranckie”
 • Członkostwo w Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2003,2005-UWM
 • Sekretarz naukowy konferencji -2007 ,2008-WSP TWP w OLsztynie
 • Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia”, SEMINARIUM, 25 styczeń 2012 r.Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Praca Organizacyjna

 • Uczestnictwo w projekcie badawczym ( Projekt Z/2.28/II/2.6/0000/8/05/U/6/05 „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu-stypendia doktoranckie”
 • Członkostwo w Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2003,2005-UWM
 • Sekretarz naukowy konferencji -2007 ,2008-WSP TWP w OLsztynie
 • Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia”, SEMINARIUM, 25 styczeń 2012 r.Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy