Gąsecki Krzysztof

Dr Krzysztof Gąsecki

adiunkt
Konsultacje: Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Wydział Nauk Społecznych, Olsztyn, ul. Żołnierska 14, pok. 135
Telefon - praca: 89 524 62 80
Telefon kom. 607 886 179
Adres mailowy: krzysztof.gasecki@uwm.edu.pl

Przebieg pracy naukowej

•    1984 uzyskanie tytułu magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, na Wydziale Pedagogicznym - WSP Olsztyn. Praca magisterska napisana w Zakładzie Dydaktyki na temat: Funkcja dydaktyczna świetlicy szkolnej – promotor dr Stanisław Dagiel.
•    1984 zatrudnienie na stanowisku asystenta w Instytucie Oświaty Rolniczej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie /zmiana nazwy na Instytut Nauk o Wychowaniu, a następnie na Katedrę Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego/. Obecnie zatrudniony w Katedrze Pedagogiki Ogólnej WNS UWM.
•    1996 – uzyskanie stopnia doktora w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie; temat pracy Czynniki kształtujące świadomość ekologiczną studentów uczelni rolniczych, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Eugenii Malewskiej.

REALIZOWANE GRANTY:

•    w latach 1994 – 1995 realizacja projektu badawczego nr 1P107 014 07 pt. Czynniki kształtujące świadomość ekologiczną studentów uczelni rolniczych, jako opracowanie na stopień doktora – oceniony i przyjęty przez Zespół Nauk Humanistycznych (H01).

WYKAZ PUBLIKACJI:

Artykuły i rozdziały w książkach:
1.    Pawłowski W., Gąsecki K., Techniki pracy samokształceniowej, [w:] Poradnik metodyczny dla studentów roku zerowego studiów zaocznych na Wydziale Zootechnicznym, Wyd. ART, Olsztyn 1988.
2.    Tarkowian M., Gąsecki K., Ocena przygotowania zawodowego i społecznego absolwentów Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w opinii ich przełożonych, Zeszyt Nauk. ART, seria Ekonomika, nr 13, Olsztyn 1989.
3.    Gąsecki K., Pawłowski W., Techniki pracy samokształceniowej, [w:] Poradnik metodyczny dla studentów I i II roku studiów zaocznych Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych, Cz. I, Wyd. ART, Olsztyn 1989.
4.    Gąsecki K., Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań społecznych w Polsce, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, Nr 3, Wyd. ART, Olsztyn 1997.
5.    Gąsecki K., Wartości i cele wychowania w edukacji przyrodniczej. [w:] Nauczyciel doradca metodyczny przyrody, red. T. Domański, T. Pietraszek, Wyd. UWM, Olsztyn 2000.
6.    Gąsecki K., Wartości i cele wychowania w edukacji do dialogu z przyrodą, [w:] Doradca metodyczny- nauczyciel przyrody, red. T. Domański, T. Pietraszek, Wyd. OPERON, Rumia 2001.
7.    Domański T., Gąsecki J.K., Wymagania w zakresie planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela przyrody, [w:] Doradca metodyczny- nauczyciel przyrody, red. T. Domański, T. Pietraszek, Wyd. OPERON, Rumia 2001.
8.    Gąsecki K., Problemy edukacji ekologicznej w szkołach rolniczych, [w:] Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji europejskiej, red. R. Gerlach, Wyd. Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2002.
9.    Gąsecki K., Edukacyjne walory środowiska przyrodniczego, [w:] Edukacja szkolna w reformie systemu oświaty, red. M. Gaber, T. Domańskie, U. Rogalska, Wyd. SQL, Olsztyn 2003.
10.    Gąsecki K., Edukacja przyrodnicza w szkole, [w:] Indywidualizacja nauczania w edukacji przyrodniczej, red. K. Gąsecki, „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej”, Zeszyt 3-4, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Warszawa-Wrocław 2004.
11.    Gąsecki K., Zastosowanie metod i technik aktywizujących w nauczaniu przyrody, [w:] „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej”, pt. Szkoła a polityka, Zeszyt 1-2, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Warszawa-Wrocław 2005.
12.    Gąsecki K., Świadomość ekologiczna jako kategoria badawcza w naukach społecznych, [w:] Dzielność i troska, red., A. Kicowska, Z. Kwieciński, Wyd. UWM, Olsztyn 2005.
13.    Gąsecki K., Edukacja zawodowa wobec wymagań rynku pracy, [w:] Sapientia et adiumentum. W trosce o rozwój innych, red. J. Michalski, Wyd. UWM, Olsztyn 2006.
14.    Gąsecki K., Etyczny wymiar profesji nauczycielskiej, [w:] Po co etyka pedagogom?, red. W. Sawczuk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
15.    Gąsecki K., Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, red. A. Komorowska-Zielony, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
16.    Gąsecki K., Motywacja do pracy jako element funkcjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w rozwoju zawodowym pracowników w organizacji, [w:] S. M. Kwiatkowski [red.], Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, Wyd. IBE, Warszawa – Radom 2008.
17.    Gąsecki K., Zmiany w gospodarce i życiu społecznym – a wyzwania wobec szkoły i edukacji zawodowej, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Wyd. IMPULS, Kraków.
18.    Gąsecki K., Aksjologiczny wymiar pracy ludzkiej – inspiracja myślą Jana Pawła II, [w:] Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
19.    Gąsecki K., Orientacja i poradnictwo zawodowe w warunkach dynamicznych zmian w systemie edukacji i na rynku pracy, [w:] Wieloaspektowość działalności doradcy zawodowego, red., M. Gaber, Wyd. UWM, Olsztyn 2012.
20.    Gąsecki K., Współdziałanie szkoły i rodziny w realizacji zadań wychowawczych, [w:] Przestrzenie badań edukacyjnych – egzemplifikacje, red., J. Górniewicz, Wyd. Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2012.
21.    Gąsecki K., Autorytet nauczyciela w środowisku lokalnym – problem pedagogiczny i społeczny, [w:] Autorytet - czy potrzebny w procesie edukacji?, red., A. Olubiński, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT” s.c., Toruń 2012.

Publikacje zwarte:
1.    Gąsecki K. (red.), Indywidualizacja nauczania w edukacji przyrodniczej, „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej”, Zeszyt 3-4, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Warszawa – Wrocław 2004.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SEMINARIACH NAUKOWYCH:

•    2000 „Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji europejskiej”; Ciechocinek – organizator: Akademia Bydgoska. Tytuł wystąpienia: Problemy edukacji ekologicznej w szkołach rolniczych.
•    2006 „Po co etyka pedagogom”; Olsztyn - organizator: UWM. Olsztyn. Tytuł wystąpienia: Etyczny wymiar profesji nauczycielskiej.
•    2007 „Paradygmaty współczesnej dydaktyki”, – organizator: UWM Olsztyn. Tytuł wystąpienia: Zmiany w gospodarce i życiu społecznym – a wyzwania wobec szkoły i edukacji zawodowej.
•    2008 „Współczesność i przyszłość pedagogiki chrześcijańskiej” – organizator UWM Olsztyn. Tytuł wystąpienia: Aksjologiczny wymiar pracy ludzkiej – inspiracja myślą Jana Pawła II.
•    systematyczne uczestnictwo w Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych – jako członek Zespołu Projektowego DONAP (Doskonalenie Nauczycieli Przyrody) przy Departamencie Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli MEN, które odbyły się kolejno:
2000     Uniwersytet Wrocławski - Wrocław;
2001     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Poznań;
2002     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin;
2003     Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruń
2004     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Olsztyn;
2005     Uniwersytet Śląski - Sosnowiec;
2006     Akademia Świętokrzyska - Kielce;
2007     Uniwersytet Gdański - Gdańsk;
2008     Akademia Pedagogiczna - Kraków;
2009     Uniwersytet Wrocławski – Wrocław;
•    2011 Seminarium naukowe nt. „Współczesne problemy edukacji dorosłych w świetle globalnego raportu UNESCO” - organizator: Zespół Pedagogiki Pracy, Zespół Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP Warszawa
•    2011 „Autorytet – czy potrzebny w procesie edukacji”? – organizator: UWM Olsztyn. Tytuł wystąpienia: Autorytet nauczyciela w środowisku lokalnym – problem pedagogiczny i społeczny.

Zainteresowania badawcze

•    Edukacja a praca: Wykształcenie jako cecha statusu pracy zawodowej;
•    Interdyscyplinarny charakter pracy w badaniach społecznych;
•    Aksjologiczny wymiar pracy człowieka; 
•    Człowiek w środowisku pracy - humanizowanie stosunków pracy;
•    Wychowanie do pracy w edukacji szkolnej i pozaszkolnej;
•    Edukacja dorosłych w społeczeństwie opartym na wiedzy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

•    od 1984 asystent w Instytucie Oświaty Rolniczej ART w Olsztynie /zmiana nazwy na Instytut Nauk o Wychowaniu/ - prowadziłem zajęcia dydaktyczne z pedagogiki i dydaktyki ze studentami Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego oraz studentami specjalizacji pedagogicznej na Wydziale Nauki o Żywności, jak również zajęcia z socjologii i pedagogiki pracy na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego.
•    w latach 1990-1991 pracowałem w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Olsztynie, jako doradca zawodowy (w wymiarze 3/4 etatu).
•    od 1997 do 2010 współpracowałem z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Olsztynie, uczestnicząc w kształceniu kandydatów na instruktorów nauki jazdy.
•    obecnie na Wydziale Nauk Społecznych UWM, w Katedrze Pedagogiki Ogólnej realizuję zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Pojęcia i systemy pedagogiczne, Proseminarium, Wykład monograficzny (pedagogiki pracy i komparatystyka pedagogiczna) oraz Seminaria licencjackie i magisterskie.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I SPOŁECZNA:

•    1987–1990 - członek Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
•    Sekretarz Konferencji Naukowej pt. Kongresy i Zjazdy Pedagogiczne w Polsce w XX wieku – UWM Olsztyn.
•    Sekretarz Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – UWM Olsztyn.
•    Organizator V Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych –UWM Olsztyn. Członek Zespołu Projektowego Doskonalenia Nauczycieli Przyrody (DONAP) przy Departamencie Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli MEN.
•    Kierownik Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli w zakresie Edukacja dla Bezpieczeństwa.
•    Opiekun roku na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością.
•    Członek Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Pedagogika, Wydziału Nauk Społecznych UWM Olsztyn.
•    Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego

KWALIFIKACJE DODATKOWE:

•    1985 Studium Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich – Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie.
•    1989 Trzyletnie Studia Podyplomowe w zakresie Socjologii Wsi i Rolnictwa - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
•    2006 Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

•    1989 Nagroda Rektora ART w Olsztynie II st. za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej;
•    1996 Nagroda Rektora ART w Olsztynie II st. za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej;
•    1999 Honorowa Odznaka Uczelni za zasługi położone dla rozwoju Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie;
•    2002 Nagroda Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
•    2012 Nagroda Prezydenta miasta Olsztyn za wkład pracy w dzieło bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna.


Zainteresowania: Historia Polski, muzyka klasyczna
Hobby: Turystyka krajoznawcza: polska i zagraniczna.