Analityka i zarządzanie publiczne - studia drugiego stopnia

1. Oferta kierunku

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku analityka i zarządzanie publiczne są odpowiedzią na potrzebę kształcenie osób legitymujących się zdolnościami analitycznymi, zarządczymi i przywódczymi. Kierunek ten ma przygotować absolwenta do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej strukturze instytucji publicznych.

Kładziemy przede wszystkim nacisk na umiejętności analityczne, a także na niezwykle istotną wiedzę oraz umiejętność prawidłowego identyfikowania oraz diagnozowania problemów politycznych i społecznych, krytyczną analizę sytuacji, podejmowanie decyzji z uwzględnieniem kreatywnego myślenia oraz zasad wywodzących się z teorii gier, budowanie inteligentnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi społecznemu. We współczesnym dynamicznym świecie, wskazane są umiejętności nieszablonowego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przyjętego poziomu ryzyka oraz współtworzenia rzeczywistości publicznej.

Naszym celem  jest kształcenie specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego organizacji non-profit oraz think-tank.

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

4. Kompetencje absolwenta

 • ma szeroką wiedzę z zakresu zarządzania publicznego (public governance),
 • posiada umiejętność zaangażowania ludzi w pracę i działania rzecz zmiany w środowisku lokalnym,
 • posiada pogłębione umiejętności analityczne i i metodologiczne,
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Ponadto osiągnięcie założonych efektów uczenia się, umożliwi absolwentowi:

 • stałe dokształcanie się na kursach i studiach podyplomowych,
 • kontynuację nauki w ramach Szkoły Doktorskiej.

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

 • państwowe i samorządowe instytucje publiczne;
 • organizacje międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem instytucji Unii Europejskiej;
 • organizacje pozarządowe o charakterze społecznym, charytatywnym i kulturalnym;
 • organizacje gospodarcze i branżowe;
 • służby mundurowe (Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, służby specjalne). 

6. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »