SESJA ZIMOWA 2016/2017 !!!!

Tryb weryfikacji ocen i rozliczania osiągnięć w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Rozliczenia osiągnięć studenta/doktoranta dokonuje się na podstawie danych znajdujących się
w systemie USOS.

 1. Najpóźniej do 20 stycznia Student powinien zweryfikować czy jest zapisany na odpowiednie przedmioty i do odpowiednich grup w USOSweb. Ewentualne różnice powinien zgłosić do swojego dziekanatu.
 2. W przypadku gdy, w opinii studenta/doktoranta, ocena/zaliczenie wpisana/e do systemu USOSweb różni się od faktycznie uzyskanego, student/doktorant może zgłosić pisemną reklamację do prowadzącego zajęcia, w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia oceny/zaliczenia do systemu USOSweb.
 3. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, osoba wprowadzając ocenę/zaliczenie do systemu weryfikuje je w systemie USOSweb.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez prowadzącego zajęcia, studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania się do prodziekana wydziału w terminie 7 dni od dnia udzielenia odmowy.
 5. W przypadku weryfikacji oceny/zaliczenia po zatwierdzeniu protokołu w systemie USOSweb, korekty oceny/zaliczenia w systemie USOS dokonuje prodziekan wydziału/kierownik studiów doktoranckich na pisemny wniosek prowadzącego zajęcia.
 6. Student/doktorant, w terminie nie później niż do 30 września i 1 marca danego roku, składa w systemie USOSweb, w formie e-podania wniosek o rozliczenie semestru/roku w systemie USOS. Złożenie wniosku jednoznaczne jest z potwierdzeniem prawidłowości i kompletności wszystkich danych w systemie USOSweb.

  Nie powinien tego robić zanim nie zdobędzie wszystkich wpisów !!!
   
 7. W przypadku niezłożenia dokumentu w terminie, o którym mowa w punkcie 6, rozliczenie semestru/roku następuje na podstawie nie potwierdzonych przez studenta/doktoranta danych w systemie USOS.
 8. Jeżeli studentowi nie uda się wypełnić wszystkich wymagań programu studiów na danym roku, to powinien złożyć podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie semestru w ciągu 7 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej.
 9. Jeżeli student nie wypełnił wszystkich wymagań programu studiów na danym roku (lub nie ma wszystkich ocen w USOS) oraz nie złożył stosownego podania w wymienionym terminie, to jest to podstawą do decyzji o skreśleniu go z listy studentów.