Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie

1. Oferta kierunku

Kształcenie na kierunku pedagogika specjalna koncentruje się wokół przygotowania merytorycznego i przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela, kształtując i rozwijając wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej. Podczas pięcioletnich studiów kładziony jest nacisk na rozwój personalny studenta związany ze stawaniem się innowacyjnym, nowoczesnym i refleksyjnym pedagogiem specjalnym oraz rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym, zarówno ogólnopedagogiczne jak i specjalistyczne zorientowane na studiowany zakres - specjalność zawodową, czyli pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu lub z zaburzeniami społecznego funkcjonowania. Atutem studiów są liczne praktyki zawodowe, w ramach których studenci mają szansę na poznanie specyfiki pracy pedagoga specjalnego. Absolwent niezależnie od wyboru zakresu nabywa kwalifikacje z obszaru edukacji włączającej.

Zakres kształcenia:

- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
- edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
- pedagogika resocjalizacyjna

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

 • kształtowanie własnego rozwoju zawodowego,
 •  rozumienie koncepcji rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • diagnozowanie sytuacji rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością,
 • przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej z osobami z zaburzeniami w społecznym funkcjonowaniu,
 • projektowanie i prowadzenie zajęć z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów,
 • inicjowanie działań pedagogicznych związanych z wybranym zakresem kształcenia.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje wymagane od nauczyciela pedagoga specjalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450).

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

Placówki/organizacje/instytucje realizujące zadania opiekuńczo-wychowawcze, rehabilitacyjne, edukacyjne, resocjalizacyjne na rzecz osób – w zależności od zakresu studiów – z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w tym m.in.:

 • przedszkola i szkoły specjalne, integracyjne i ogólnodostępne,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze.

6. Rada programowa ds. kierunku pedagogika specjalna

 • dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM
 • dr Joanna Żeromska-Charlińska
 • dr Marta Rukat

7. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »