Cel i założenia konferencji

Celem 2. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nowy porządek międzynarodowy: in statu nascendi” organizowanej przez Instytut Nauk Politycznych WNS UWM oraz Departament Stosunków Międzynarodowych FUUAST jest odniesienie się do problematyki transformacji porządku międzynarodowego, którego katalizatora upatruje się w zmianie układu sił oraz centrów oddziaływania w stosunkach międzynarodowych między głównymi podmiotami sceny światowej tj. Stanami Zjednoczonymi, Chińską Republiką Ludową, Federacją Rosyjską, a także innymi aktorami. Porządek międzynarodowy rozumiany jako zespół wytwarzanych przez uczestników stosunków międzynarodowych i powiązanych ze sobą relacji, zasad, instytucji (wzorców zachowań, układów sił, wartości), których łączną funkcją jest stabilność oraz przewidywalność ich wzajemnych oddziaływań, na przestrzeni wieków poddawany był licznym przewartościowaniom. Zmieniał się układ relacji między państwami, ewoluowały reguły i zasady ich postępowania, jak również normy kształtujące życie międzynarodowe. Każda zmiana prowokowała pytania o kierunek rozwoju „nowego” porządku międzynarodowego, rolę podmiotów państwowych i pozapaństowych, które ten porządek tworzyły i tworzą, czy wreszcie odpowiedzialność uznanych międzynarodowo mocarstw za stabilność światowego bezpieczeństwa. Społeczność międzynarodowa obserwuje obecnie proces tektonicznego przesuwania się osi władzy na światowej scenie politycznej. Wyzwanie rzucone amerykańskiej, liberalnej hegemonii przed wszystkim przez Chiny i Rosję bezsprzecznie wpływa na globalną politykę i gospodarkę, jak również modele organizacji społecznej, uwrażliwiając i komplikując strukturę międzynarodową. Implikacje wynikające z tego procesu ze wszech miar uzasadniają podjęcie rozważań nad tą problematyką.   Mając powyższe na uwadze propozycje paneli i referatów winny skupić się na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania:

  1. W jakim kierunku zmierza transformacja porządku międzynarodowego? 
  2. Jaką rolę w ewolucji porządku międzynarodowego odgrywają USA, Chiny i Rosja?
  3. Jak transformacja porządku międzynarodowego wpływa na rolę państw Globalnego Południa?
  4. Jakie szanse i zagrożenia powoduje kształtowanie się nowego porządku międzynarodowego dla uczestników życia międzynarodowego?          
  5. Jak tworzenie się nowego porządku międzynarodowego oddziałuje na sytuację
  6. w Europie Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski?              
  7.  Jak tworzenie się nowego porządku międzynarodowego oddziałuje na sytuację w Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Pakistanu?        
  8. Jak w kontekście zmieniającego się porządku międzynarodowego kształtują się relacje polsko-pakistańskie w obszarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym i jak te relacje wpływają na dynamikę międzynarodową?