University of Cambridge. Warto uczyć się od najlepszych

University of Cambridge. Warto uczyć się od najlepszych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM bierze właśnie udział w wizycie studyjnej w University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, zorganizowanej przez MEiN w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem wizyty jest poprawa kompetencji zarządczych kadry zarządzającej polskich uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie konsolidacji uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej, współpracy uczelni i instytutów badawczych, internacjonalizacji uczelni, komercjalizacji wyników badań, modeli uczelni oraz rozwoju kluczowych kompetencji uczelni. Beneficjentami projektu MEiN na początku jego realizacji byli rektorzy i prorektorzy polskich uczelni. Uczestnicy szkolenia w Uniwersytecie w Cambridge, oprócz naszej przedstawicielki, to prorektorzy, dziekani i kanclerze m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Śląskiej w Katowicach, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Teatralnej z Warszawy czy Akademii Sztuki ze Szczecina. Wszyscy przez siedem dni biorą udział w licznych wykładach, warsztatach i seminariach prowadzonych zarówno przez naukowców z Uniwersytetu w Cambridge i pracowników różnych działów wsparcia z Uczelni, jak i przez pracowników Cambridge Enterprise, jednostki Uniwersytetu odpowiedzialnej za komercjalizację wyników badań i transfer wiedzy. Wizyta w jednym z wiodących na świecie uniwersytetów, jakim niewątpliwie jest University of Cambridge, stwarza możliwość nie tylko uczenia się od najlepszych, ale również wymiany doświadczeń między reprezentantami polskich uczelni, a także zaprezentowania naszego Uniwersytetu oraz Wydziału.

University of Cambridge został założony w 1209 roku i jest drugim najstarszym uniwersytetem anglojęzycznym na świecie, tuż po Uniwersytecie w Oksfordzie. Jest federacją szkół, wydziałów i kolegiów. Taką strukturę posiadają jedynie trzy uniwersytety na świecie – obok Cambridge są to również University of Oxford oraz Trinity College w Dublinie. University of Cambridge prowadzi kształcenie w sześciu szkołach: nauk biologicznych i pokrewnych, medycznych, fizyki i nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych, technicznych oraz na kierunkach artystycznych. Rozwój studentów jest wspierany przez władze i społeczności 31 kolegiów – niezależnych instytucji w obrębie Uniwersytetu dysponujących własnym majątkiem i samodzielnie pozyskujących fundusze oraz prowadzących nabór studentów. Kształcąc się w University of Cambridge jest się jednocześnie członkiem jednego z kolegiów oraz studentem realizującym proces kształcenia w jednej ze szkół, na określonym wydziale. Badania naukowe również prowadzone są na Wydziałach – Uczelnia ma bogatą tradycję akademicką i co roku znajduje się na czołowych miejscach w światowych rankingach uniwersyteckich (2 miejsce w QS World University Rankings 2024 tuż za amerykańskim MIT; 3 miejsce ex aequo ze Stanford University wg Times Higher Education World University Rankings 2023). Z Uniwersytetem związanych jest 121 noblistów i 14 premierów, a jej studenci zdobyli w sumie 210 medali olimpijskich. Wśród najbardziej znanych absolwentów Uczelni są m.in. Sir Isaac Newton, Stephen Hawking, Charles Darwin, czy sir David Attenborough.