Sprawozdanie z X Seminarium Kół Naukowych

X Seminarium Kół Naukowych

13 kwietnia 2018 r. odbyło się X Seminarium Kół Naukowych zorganizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Tegoroczne Seminarium zatytułowane zostało „Współczesne kwestie społeczne”. Tak szeroko zakrojona tematyka spowodowała, że gościliśmy na naszym Wydziale członkinie i członków kół naukowych reprezentujących różne dyscypliny naukowe i różne ośrodki naukowe. Przybyli do nas studenci i studentki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaproszenie na Seminarium przyjęli również członkowie i członkinie kół naukowych z naszego Wydziału: m.in. z Naukowego Koła Socjologów „Quaero”, Koła Naukowego Wczesnej Edukacji, Koła Naukowego Geragogów, Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, Naukowego Koła Wolontariatu oraz Studenckiego Koła Naukowego Pracy Socjalnej „Kreatywni”. Uczestniczki i uczestnicy prezentowali swoje wyniki badań oraz refleksje i doświadczenia podczas prac w sekcjach, jak również w trakcie sesji posterowej. Sesję plenarną moderowała Prof. Ewa Kantowicz, a wśród prelegentek były: dr Bożena Chrostowska, mgr Magdalena Dymowska, dr Anna Książak-Gregorczyk, dr Magdalena Zmysłowska oraz dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska z UMK w Toruniu.

Wybór tematyki stworzył przestrzeń do namysłu nad niezaspokojonymi potrzebami różnych grup społecznych, np. rodzin, społeczności lokalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych, w tym osób ze spektrum autyzmu, osób bezrobotnych, bezdomnych oraz osób skazanych. Dyskutując nad przyczynami i uwarunkowaniami takiego stanu rzeczy, poszukiwaliśmy różnych możliwości wsparcia i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem, bądź już wykluczonych, które podejmowane są zarówno w wymiarze instytucjonalnym i systemowym, jak i w sferze inicjatyw oddolnych, realizowanych przez trzeci sektor.

Organizatorem tegorocznego Seminarium było Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej „Kreatywni” wraz z opiekunem naukowym Koła dr Małgorzatą Ciczkowską-Giedziun.