Konferencja surdologopedyczna, UWM, Olsztyn 23 listopada 2017 r.

Konferencja surdologopedyczna, UWM, Olsztyn 23 listopada 2017 r.

Dnia 23 listopada 2017 r. odbyła się ogólnopolska Konferencja naukowa na temat: „Polska surdologopedia – przeszłość, sytuacja aktualna, perspektywy przyszłości. Jan Siestrzyński – prekursor polskiej logopedii, twórca polskiej surdologopedii”, UWM, Olsztyn - 23 listopada 2017 r. Inicjatywa zorganizowania konferencji wynika z przypadającego w roku 2017 jubileuszu 200-lecia powstania Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, który został założony przez ks. Jakuba Falkowskiego. W tym też roku podjął swoją działalność zawodową (naukową, edukacyjno-terapeutyczną) na gruncie logopedii oraz surdologopedii Jan Siestrzyński – pracownik Instytutu Głuchoniemych w Warszawie - prekursor logopedii i surdologopedii polskiej. Jubileusz 200-lecia to wielka uroczystość, wielki jubileusz zasługujący na szacunek, należne i godne rozpropagowanie we współczesnym społeczeństwie. Stąd propozycja konferencji. Celem konferencji było dokonanie analizy kontekstów historycznych kształtowania się założeń teoretycznych i rozwiązań praktycznych w obszarze działalności logopedycznej oraz surdologopedycznej w Polsce z uwzględnieniem dorobku Jana Siestrzyńskiego, oceny osiągnięć aktualnych oraz wskazanie ewentualnych i hipotetycznie możliwych wyzwań w perspektywie przyszłości. Ponadto modelowych rozwiązań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, organizacji systemu i strategii interdyscyplinarnego wsparcia, wyników badań naukowych nacelowanych na doskonalenie efektywności rozwiązań specjalistycznych adresowanych do osób z niepełnosprawnością słuchową w zakresie aktywizacji ich psychospołecznego funkcjonowania, zasadniczo w sferze komunikacji interpersonalnej. Patronat nad konferencją sprawowali: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Prezydent Miasta Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz, Rektor UWM w Olsztynie Pan prof. dr hab. Ryszard Górecki, Zespół Pedagogiki Specjalnej, funkcjonujący przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Patronat Medialny – Radio Olsztyn. Współorganizatorzy konferencji: Katedra Pedagogiki Specjalnej WNS UWM (przewodnicząca komitetu naukowego i organizacyjnego: prof. dr hab. Marzenna Zaorska, sekretarze: dr Agnieszka Żywanowska,  mgr Agnieszka Nowakowska), Polski Związek Logopedów, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Olsztynie. W konferencji uczestniczyło 65 osób z różnych ośrodków naukowych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i placówek działających na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową: Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Kraków, Warszawa oraz na Warmii i Mazurach, w tym z ośrodków prestiżowych, np.: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, jak również 10 przedstawicieli Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów, na czele z przewodniczącą Panią mgr Ewą Małachowską. Obecni byli także przedstawiciele firm medycznych: Firma Medicus z Wrocławia, Firma Med.-El z Warszawy, Forma Oticon Polska z Warszawy oraz Wydawnictwo Harmonia z Gdańska. W czasie konferencji wręczono nagrody dzieciom, które wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Logopedyczno-Plastycznym „Szumi i Syczy”, a przerwy w czasie obrad plenarnych były uświetnione przedstawieniem scenek logopedycznych przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 Olsztynie, inscenizacji pantomimicznej wiersza „Rzepka” – uczniowie ze Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie oraz członków Zespołu Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych. Po obradach planarnych odbyły się dwie tury trzech warsztatów: Warsztat 1: Jak uzyskać najlepsze efekty rehabilitacji dzieci z implantem słuchowym – z doświadczeń Firmy „Medicus”  (mgr Karol Wójtowicz, Firma „Mediscus”, Wrocław), Warsztat 2: Wychowanie językowe dziecka głuchego. Świat opowiadany - metoda dialogu i narracji (mgr Barbara Bednarska – Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku), Warsztat 3: Innowacyjne  metody diagnostyki  i terapii centralnych zaburzeń słuchu (mgr Zenobia Bogdanowska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Olsztyn), Warsztat 4: Integracja sensoryczna a rozwój dziecka z niepełnosprawnością – istota, zaburzenia, terapia (mgr Anna Parakiewicz, Olsztyn), Warsztat 5: Emisja głosu – istota oraz przykładowe ćwiczenia (dr Magdalena Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Warsztat 6: Doświadczenia Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży PZG w Olsztynie w zakresie rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży w wadą słuchu (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć logoterapeutycznych) (mgr Elżbieta Szmyt, mgr Aneta Maculewicz; Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie). Konferencję zakończyło podsumowanie, w czasie którego przedstawiono nadrzędne idee prezentowane w czasie obrad planarnych oraz zrealizowanych zajęć warsztatowych.