Ostrouch-Kamińska Joanna

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
pedagog społeczny, socjolog edukacji
Profesor nadzwyczajny,
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych,
Kierownik Pracowni Badań nad Rodziną i Nierównościami Społecznymi
miejsce konsultacji: ul. Żołnierska 14, pok. 4 oraz pok. 43
tel.: 89 524 62 07; 89 524 62 83
e-mail: joanna.ostrouch@uwm.edu.pl

Wykształcenie:

 • Stacjonarne studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika społeczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie; temat pracy magisterskiej: „Wielowymiarowość szczęścia. Poglądy młodzieży społecznie niedostosowanej”, promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Kosakowski, kwiecień 1998 r.
 • Stacjonarne studia doktoranckie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; temat rozprawy: „Rola matek w kształtowaniu wzorów życia córek. Studium socjopedagogiczne”, promotor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński, stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika uzyskany w listopadzie 2002 r.
 • Studia Podyplomowe w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2006 r.
 • Rozprawa habilitacyjna pt. „Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami”; stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika uzyskany w maju 2012 r.

Staże, szkolenia i stypendia zagraniczne:

Pobyty szkoleniowe i szkoleniowo-dydaktyczne w: Halmstad University (Szwecja) 2001r.; Augsburg University (Niemcy) 2002r.; Stoas Professional University for Education and Knowledge Management (Holandia) 2003 i 2004r.; Humboldt University (Niemcy) 2007r.; University of Coimbra (Portugalia) 2013r., Maynooth University (Irlandia) 2016r.

Udział w pracach międzynarodowej grupy badawczej w ramach projektu Leonardo da Vinci. Pobyty szkoleniowe (w latach 2004-2007): Centre d’Experimentation Pédagogique, Florac (Francja);  INDE, Odemira (Portugalia); CEDER, Constanca (Rumunia); IDL i CIFA Alameda del Obispo, Granada-Malaga (Hiszpania).

Granty i projekty badawcze finansowane spoza Uczelni:

 • Grant promotorski KBN nr 2 H01F 050 22 pod tytułem: „Rola matek w kształtowaniu wzorów życia córek. Studium socjopedagogiczne” (lata 2002-2003) – wykonawca projektu.
 • Projekt badawczy KBN nr 1 H01F 014 27 pod tytułem: „Rozstanie z młodością i wkraczanie w dorosłość – przełom w życiu mężczyzn w perspektywie socjopedagogicznej” realizowany w latach 2004-2006 – kierownik projektu.
 • Międzynarodowy projekt badawczy w ramach programu Leonardo Da Vinci pod tytułem: „VIVRE”, dotyczący diagnozowania potrzeb edukacyjnych osób chcących osiedlić się na terenach słabo rozwiniętych rolniczo oraz wspierania ich działań jako elementu polityki wyrównywania szans życiowych ludności z obszarów wiejskich (lata 2004-2007) – partner projektu.  

Funkcje organizacyjne: 

 • Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej w kadencji 2016-2020
 • Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w kadencji 2017-2020
 • Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie od 2013 r.
 • Członek The World Education Research Association (WERA) Council (reprezentujący Polskie Towarzystwo Pedagogiczne)
 • Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w kadencji 2014-2017
 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w latach 2012-2016
 • Kierownik Pracowni Badań nad Rodziną i Nierównościami Społecznymi od 2012 r.
 • Przewodnicząca European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) Network on Gender and Adult Learning od lipca 2007 r.
 • Sekretarz naukowy podoktorskich spotkań z zakresu nauk humanistycznych – „Konwersatoriów Czwartkowych”, powołanych przez prof. zw. dra hab. Zbigniewa Kwiecińskiego w latach 2002-2006.
 • Wydziałowy koordynator ds. Programu MOST w latach 2001-2006.
 • Wydziałowy koordynator ds. Programu Erasmus w latach 1998-2008.

Członkostwo w organizacjach naukowych i radach redakcyjnych/naukowych:

 • European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)
 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
 • Zespół Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Stowarzyszenie "Uniwersytet Międzypokoleniowy"
 • Editorial Advisory Board of “Research on the education and learning of adults” (Sense Publisher)
 • Editorial Board of Series "People and Contexts"  (University of Coimbra Press)
 • Rada Naukowa czasopisma "Ex Aequo"
 • Rada Naukowa czasopisma "Adult Learning, Knowledge and Innovation"
 • Rada Naukowa czasopisma "Acta Elbingensia"
 • Rada Naukowa czasopisma "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja"
 • Rada Naukowa czasopisma "Jakościowe Badania Pedagogiczne"
 • Rada Naukowa czasopisma „Pedagogika Społeczna”
 • Ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Recenzentka w czasopismach z list ministerialnych A, B i C: „Forum Oświatowe”, „Pedagogika Społeczna”, „Problemy Wczesnej Edukacji”, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej”, “Chowanna”, „Dyskursy Młodych Andragogów”, “Przegląd Badań Edukacyjnych”, “Rocznik Andragogiczny”, “Studia Pedagogiczne”, “Parezja”, “Papers of Social Pedagogy”, “European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA)”, “British Journal of Educational Studies”

 Zainteresowania badawcze:

(NIE)RÓWNOŚĆ I EDUKACJA - różnicowanie procesów społecznych oraz edukacyjnych m.in. ze względu na płeć, miejsce pochodzenia, status rodziny pochodzenia; nierówności społeczne i edukacyjne; procesy reprodukcji, mechanizmy wykluczania i dyskryminacji w edukacji, w rodzinie i na rynku pracy; rola edukacji w utrwalaniu nierówności i wyrównywaniu szans życiowych młodzieży i dorosłych.

RODZINA - przebieg socjalizacji do ról płciowych, specyfika współczesnego rodzinnego środowiska wychowawczego, zasady i dynamika relacji wewnątrzrodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem relacji małżeńskich/partnerskich, zmiany w funkcjonowaniu współczesnych związków/rodzin - dylematy z jakimi muszą się mierzyć w nowej rzeczywistości społeczno-kulturowej, ich potencjał edukacyjny, a także konsekwencje wykraczania kobiet i mężczyzn poza stereotypowe role (np. „nowe” macierzyństwo i ojcostwo), nieformalne uczenie się (dorosłych) w rodzinie.

KOBIECOŚĆ I MĘSKOŚĆ jako kategorie społeczno-kulturowe, różnice szans edukacyjnych i życiowych kobiet i mężczyzn, sposoby konstruowania biografii rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn, ich strategie funkcjonowania w rodzinie i na rynku pracy, a także godzenia sfer życia i pracy; sposoby doświadczania współczesnych problemów społecznych ze względu na płeć (np. przemocy ze względu na płeć).

Kierunki działalności dydaktycznej, rozwój kadry naukowej: 

Wykłady i ćwiczenia na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z zakresu: socjologii edukacji/wychowania, socjologii kultury, pedagogiki społecznej, pedagogiki emancypacyjnej i krytycznej, patologii społecznych, metod badań społecznych; seminaria dyplomowe, magisterskie i doktoranckie; wykłady z zakresu socjologii płci oraz socjologii rodziny i pedagogiki rodziny na Uniwersytecie Dzieci, a także na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Olsztynie. Promotorka lub opiekun naukowy trzech doktorantek.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora WSP w Olsztynie dla najlepszego absolwenta za rok akademicki 1997/1998 (1998r.)
 • Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2003r.)
 • Wyróżnienie przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za zaangażowanie w promowaniu prac związanych z problematyką niepełnosprawności oraz za zajęcie przez mgr Ewę Płoskę pierwszego miejsca w III Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi 2005” za pracę „Dylematy matek w relacjach z ich niepełnosprawnymi dziećmi (na przykładzie dzieci autystycznych i wykazujących cechy autystyczne)” w kategorii „Rehabilitacja społeczna” (2005r.)
 • Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2006r.)
 • Nagroda Zespołowa Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (2008r.)
 • Wyróżnienie przyznane przez studentów i Erasmus Student Network - „Koordynator X-lecia” za całokształt pracy Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus w UWM w Olsztynie (2008r.)
 • Nagroda Indywidualna Rektora UWM w Olsztynie I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2012r.)
 • Nominacja Senatu UWM w Olsztynie do Nagrody Indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną (2013r.)
 • Nagroda Indywidualna Rektora UWM w Olsztynie III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (2014r.)
 • Nagroda Indywidualna Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2015r. oraz 2017r.)