Maciejewska Monika

dr Monika Maciejewska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Wydział Nauk Społecznych 

ul. Żołnierska 14, Olsztyn

Tel. 089 5246272

monika.maciejewska@uwm.edu.pl

 

Wykształcenie:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 2003, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogika

Wyższa szkoła pedagogiczna w Olsztynie - 1994 , magister pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńcza

Dodatkowe szkolenia:

Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych -   Uniwersytet Łódzki, 1995

Studium Pomocy Psychologicznej prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1996

Zainteresowania badawcze:

 - pedeutologia – kwestie odpowiedzialności w zawodzie nauczycielskim,  nauczyciel jako badacz - badania w działaniu w szkole

- szkolnictwo wyższe – jakość kształcenia, relacje z rynkiem pracy

 - badania stosowane w pedagogice – ewaluacja w placówkach edukacyjnych (ewaluacja zewnętrzna, autoewaluacja)

Publikacje:

Prace pod redakcją:

Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną kadrę w różnych sektorach gospodarki, (red.) J. Górniewicz, M.Maciejewska, H. Mizerek, Olsztyn 2006, s.139

Między adaptacją a innowacyjnością. Możliwości wykorzystania potencjału naukowego specjalistów ze stopniem doktora w instytucjach i przedsiębiorstwach Warmii i Mazur (red.) J. Górniewicz, M.Maciejewska, H. Mizerek, Olsztyn 2007, s.231

 

Możliwości kształcenia zawodowego w regionie warmińsko-mazurskim. Analiza instytucjonalna, (red.)M.Maciejewska, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010, s.214

 

Wybrane artykuły w pracach zbiorowych  i czasopismach:

 

M. Maciejewska, Wartość studiów doktoranckich z punktu widzenia doświadczeń zawodowych specjalistów ze stopniem naukowym doktora (w:) Między adaptacją a innowacyjnością. Możliwości wykorzystania potencjału naukowego specjalistów ze stopniem doktora w instytucjach i przedsiębiorstwach Warmii i Mazur (red.) J.Górniewicz, M. Maciejewska, H. Mizerek, Olsztyn 2007, s.135-149

M. Maciejewska, Nowe konteksty odpowiedzialności moralnej nauczyciela (w:) Dylematy współczesnej edukacji (red.) J. Górniewicz, Toruń 2007, s. 94-121

M. Maciejewska, Szkolne programy profilaktyczne wobec problemu agresji, (w:) Prace naukowe Katedry UNESCO, Olsztyn 2008, s.197-203

M. Maciejewska, „Nowe oblicza” specjalisty ze stopniem doktora? Absolwent studiów doktoranckich na regionalnym rynku pracy, (w:) Edukacja wobec tożsamości społecznej (red.) E. Gaweł-Luty, J. Kojkoł, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008, s. 285-297

Maciejewska M.Nowe tendencje w organizacji studiów doktoranckich – zwrot ku potrzebom rynku pracy, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki,  Hurło L., Klus-Stańska D., Łojko M., (red.), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009, ISBN 978-83-75870-47-3, s. 542-552  

Maciejewska M., Odpowiedzialność moralna i jej wymiar w zawodzie nauczycielskim, [w:] Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieka, Romanowska- Łakomy H., Kędzierska H. (red.), Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2009, s. 91-100

Maciejewska M.,Nauczyciele w szkole zawodowej – ukryty potencjał, 
 [w:], Możliwości kształcenia zawodowego w regionie warmińsko-mazurskim. Analiza instytucjonalna, Maciejewska M. (red.), .),  Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010, s.101-132, 

Matuszewska A., Maciejewska M.,Codzienność szkoły zawodowej – dobre praktyki,  [w:], Oferta dydaktyczna szkół zawodowych a regionalny rynek pracy,  Górniewicz J., Mizerek H. (red.), Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010s.47-70, 

Maciejewska M., Matuszewska A.,  Obraz szkolnictwa zawodowego na Warmii Mazurach – perspektywy zmian,  [w:], Oferta dydaktyczna szkół zawodowych a regionalny rynek pracy,  Górniewicz J., Mizerek H. (red.), Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2010, s.102-121, 

Maciejewska M.,Studia doktoranckie i ich absolwenci a rynek pracy – perspektywy zmiany.W:Szkoła wyższa w toku zmian,  J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M. J. Szymański (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 197-215  

Maciejewska M., Autoewaluacja w szkole – możliwości wykorzystania potencjału badań ewaluacyjnych w procesie zmiany, W: Problemy Wczesnej Edukacji 2011 nr 3 (15), s. 117-128. 

 

Udział w projektach badawczych:

Grant promotorski, badania w ramach przygotowywania pracy doktorskiej; tematyka odpowiedzialności moralnej nauczycieli w powiązaniu ze zjawiskiem agresji w szkołach,

Członek zespołu zarządzającego ds. badań oraz kierownik I etapu badawczego w projekcie „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” (Z/2.28/II/2.6/00008/05),

 

Członek zespołu badawczego i kierownik II etapu badawczego  w projekcie „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” (Z/2.28/II/2.6/00015/04) oraz uczestnik w badań ewaluacyjnych dotyczących efektywności stypendiów doktoranckich.

 

Członek zespołu badawczego i kierownik II etapu badawczego  w projekcie „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy”

 

Udział w projekcie: „Konstruowanie narzędzi do realizacji ewaluacji zewnętrznej w szkołach artystycznych”, realizowanego na zamówienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

 

Prowadzone przedmioty:

Pedagogika ogólna

Projektowanie pedagogiczne

Podstawy diagnostyki i ewaluacji w szkole

Seminaria dyplomowe i magisterskie

 

Profesjonalna przynależność organizacyjna:

Zespół Teorii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN – członek

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział w Olsztynie

 

Działania organizacyjne:

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Katedra UNESCO – kierownik

Społeczny Inspektor Pracy, Wydział Nauk Społecznych UWM

Organizacja warsztatów i konferencji – sekretarz organizacyjny

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,   Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie