Statut

STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZKÓŁ PRACY SOCJALNEJ

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej, zwane w dalszych postanowieniach statutu PSSPS, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów Prawa o stowarzyszeniach i ma z tego tytułu osobowość prawną.
2.    Terenem działalności PSSPS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz jest miasto Poznań.
3.    PSSPS ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci organizacyjnych. PSSPS może być członkiem organizacji międzynarodowych o podobnych założeniach programowych.

Rozdział 2
CELE I ŚRODKI ICH REALIZACJI

§ 2

1.    Celem PSSPS jest:
1)    integracja szkół pracy socjalnej prowadzących kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych na różnych poziomach;
2)    reprezentowanie interesów członków wobec państwowych instytucji, organizacji samorządowych i społecznych na poziomie krajowym i międzynarodowym;
3)    doskonalenie kształcenia pracowników socjalnych poprzez prowadzenie badań i różnych form działalności wydawniczej;
4)    inicjowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;
5)    inne działania sprzyjające rozwojowi stowarzyszenia i szkół pracy socjalnej.

Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 3

1.    Członkiem PSSPS może być nauczyciel szkoły prowadzącej kształcenie lub doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych.
2.    Członka przyjmuje zarząd PSSPS na podstawie pisemnej deklaracji.
3.    Od uchwały zarządu przysługuje prawo odwołania do walnego zebrania członków, którego decyzja jest ostateczna.

§ 4

Członek PSSPS ma prawo:
1)    wybierać i być wybieranym do władz PSSPS;
2)    korzystać z wszelkich form działalności prowadzonych przez PSSPS i uczestniczyć w nich;
3)    wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących działalności PSSPS;
4)    używać odznaki organizacyjnej.

§ 5

Członek PSSPS obowiązany jest:
1)    przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz PSSPS;
2)    brać czynny udział w pracach dla urzeczywistnienia celów i zadań PSSPS;
3)    uczestniczyć w zebraniach PSSPS;
4)    regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 6

1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zgłaszająca gotowość udzielania pomocy PSSPS.
2.    Członka wspierającego przyjmuje zarząd PSSPS, po zapoznaniu się z proponowanymi przez wnioskodawcę formami i warunkami wsparcia, które deklaruje on na rzecz PSSPS.
3.    Członek wspierający uczestniczy w działalności PSSPS na zasadach ustalonych przez zarząd towarzystwa.
4.    Członek wspierający jest zobowiązany:
1)    przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz PSSPS;
2)    czynnie popierać cele PSSPS oraz brać udział w realizacji jego statutowych zadań;
3)    regularnie udzielać zadeklarowanej pomocy.

§ 7

Członkowstwo w PSSPS ustaje na skutek:
1)    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego zarządowi w formie pisemnej;
2)    skreślenia przez zarząd na skutek nie wypełniania obowiązków członkowskich.

Rozdział 4
WŁADZE PSSPS

§ 8

1.    Władzami PSSPS są:
1)    walne zebranie członków;
2)    zarząd;
3)    komisja rewizyjna.
2.    Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 4 lata. Ich wybór odbywa się głosowaniem tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

§ 9

1.    Walne zabranie członków jest najwyższą władzą PSSPS.
2.    Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.    Zwyczajne walne zebranie odbywa się raz w roku
4.    Nadzwyczajne walne zebranie członków jest zwoływane przez zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie komisji rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

§ 10

Do walnego zebrania członków należy:
1)    ustalenie kierunku i programu działalności oraz budżetu PSSPS;
2)    ocena działalności oraz zatwierdzenie bilansu i sprawozdań z działalności (zarządu) i komisji rewizyjnej;
3)    udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi;
4)    wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej;
5)    ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
6)    uchwalanie zmian statutu;
7)    uchwalanie regulaminu działalności zarządu i komisji rewizyjnej;
8)    rozpatrywanie wniosków zgłaszanych zarządowi przez członków, nie później niż 30 dni przed terminem zebrania oraz podejmowanie uchwały w tym zakresie;
9)    podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania PSSPS i przeznaczenia jego majątku.

§ 11

Uchwały walnego zebrania członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków zwyczajnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 12

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania członków powinny być dostarczone członkom co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.

§ 13

W walnym zebraniu członków udział biorą:
1) z głosem decydującym – członkowie;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez zarząd.

§ 14

Nadzwyczajne zebranie członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 15

Zarząd PSSPS składa się z 7 członków wybranych przez walne zebranie członków.

§ 16

Do zarządu PSSPS należy:
1)    realizacja postanowień statutu i uchwał walnego zebrania członków;
2)    opracowanie projektów programów działalności, budżetu PSSPS oraz regulaminu zarządu;
3)    składanie sprawozdań walnemu zebraniu członków z działalności PSSPS;
4)    kierowanie bieżącą działalnością PSSPS i gospodarowanie jego majątkiem;
5)    przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających;
6)    powołanie stałych i okresowych komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności;
7)    ustalanie wzorów pieczęci i odznak organizacyjnych;
8)    podejmowanie uchwał w sprawach PSSPS nie należących do właściwości innych władz.

§ 17

1.    Posiedzenia zarządu zwoływane są przez prezesa zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.    Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 18

1.    Zarząd wybiera spośród swoich członków prezydium w składzie 4 członków, tj. prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2.    Prezydium zarządu wykonuje czynności organizacyjne i kieruje bieżącą działalnością między posiedzeniami zarządu oraz reprezentuje PSSPS na zewnątrz.
3.    Organizację i tryb pracy prezydium oraz podział czynności między jego członków określa regulamin zarządu.
4.    Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Odpowiednio stosuje się § 21, ust. 2.
5.    Ustępujący prezes PSSPS ma prawo wchodzić w skład zarządu z głosem doradczym na kolejną kadencję jako honorowy członek zarządu

§ 19

1.    Komisja rewizyjna składa się z min.4 członków.
2.    Komisja rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3.    Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.
4.    Do (ważności) uchwał komisji rewizyjnej, konieczna jest obecność co najmniej ½ członków komisji, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 20

Do komisji rewizyjnej należy:
1)    przeprowadzenie co najmniej raz w roku (kontroli) działalności statutowej PSSPS, a w szczególności gospodarki finansowej;
2)    sprawdzanie rocznych bilansów i sprawozdań zarządu;
3)    składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań z swej działalności za okres ubiegły;
4)    występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi;
5)    występowanie do zarządu:
a.    z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem usunięcia stwierdzonych uchybień,
b.    żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków;
6)    opracowanie projektu regulaminu działalności komisji, przedstawienie go do zatwierdzenia walnemu zebraniu członków.

§ 21

Przewodniczący komisji rewizyjnej lub jego zastępca ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu i jego prezydium.

Rozdział 5
MAJĄTEK PSSPS

§ 22

1.    Majątek PSSPS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.    Właścicielem całego majątku jest PSSPS jako osoba prawna.
3.    Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmiany majątkowe, wymagają dla swej ważności podpisu prezesa lub wiceprezesa zarządu oraz skarbnika.
4.    Do ważności pism i innych dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa i sekretarza zarządu.
5.    Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu zarządu podpisuje prezes lub wiceprezes i skarbnik.
6.    Wszelkie postanowienia władz zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§ 23

Na fundusz PSSPS składa się:
1)    wpływy z wpisowego i składek członkowskich;
2)    dotacje, darowizny i zapisy;
3)    wpływy z działalności statutowej.

Rozdział 6

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PSSPS

1.    Zmiana statutu i rozwiązanie PSSPS wymagają uchwały walnego zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów.
2.    W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu PSSPS walne zebranie członków decyduje o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną.
3.    Uchwała walnego zebrania członków o przeznaczeniu majątku PSSPS wymaga zatwierdzenia przez sąd rejestrowy.