Values Building in Social Work Education

Finansowany przez International Visegrad Fund's
Visegrad Grant No. 21930161

Koordynator projektu: Uniwersytet w Ostrawie; https://fss.osu.cz/vbiswe/

Projekt realizowany w terminie: 1. 6. 2020 - 31. 12. 2021

Partnerzy w pojekcie:

  • Trnavskáuniverzita v Trnavě, Trnava University in Trnava: www.truni.sk
  • Uniwersytet Łódzki, University of Lodz,  www.uni.lodz.pl
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, University of Warmia and Mazury in Olsztyn: www.uwm.edu.pl
  • KároliGaspárReformátusEgyetem, KároliGaspár University of the Reformed Church in Hungary: www.kre.hu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie był partnerem w projekcie realizowanym w ramach Visegrad Grants

Realizatorkami z ramienia UWM-WNS w Olsztynie były: prof. UWM dr hab. Ewa Kantowicz,  dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, dr Magdalena Zmysłowska

Refleksje podsumowujące - zaangażowanie w projekt i jego wyniki

Udział w projekcie jest kontynuacją wieloletniej współpracy międzynarodowej z krajami bloku wyszehradzkiego, a zwłaszcza z Uniwersytetem Ostrawskim. Współpraca została zainicjowana w 1998 roku w ramach seminariów Europejskiego Centrum Edukacji Społecznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w ramach projektu Praca socjalna w Europie – podobieństwa i różnice, a także Międzynarodowej Akademii "Praca Socjalna i Społeczeństwo" oraz Europejskiego Instytutu Badawczego Pracy Socjalnej.

Jako partnerzy projektu mieliśmy okazję podjąć badania porównawcze i rozwinąć nasze umiejętności badawcze. Projekt stworzył nową okazję nie tylko do refleksji wokół systemu wartości i w obszarze pracy socjalnej jako dyscypliny i zawodu, ale także do oceny programów edukacyjnych na naszych uczelniach, a także wymiany doświadczeń badawczych, dydaktycznych i praktycznych. Jednym z dylematów związanych z naszą analizą porównawczą edukacji w zakresie pracy socjalnej jest pojawienie się różnych społeczno-kulturowych kontekstów pracy socjalnej jako zawodu w naszych czterech krajach. A także złożoność aksjologicznego i epistemologicznego tła dla budowania wartości w edukacji pracy socjalnej.

W projekt zaangażowani byli także studenci pracy socjalnej  z Naszego Wydziału, którzy uczestniczyli nie tylko w badaniach, ale także wykładach otwartych i zajęciach on-line realizowanych w ramach projektu.

Efektem projektu są dwa artykuły naukowe współautorstwa realizatorek projektu, monografia wieloautorska, stanowiąca jednocześnie przewodnik dydaktyczny do prowadzenia zajęć wokół problematyki wartości w pracy socjalnej oraz film, stanowiący egzemplifikację naszego zaangażowania w realizację projektu.

Publikacje:

Petrucijová, J., Glumbíková K., Féher B., Vályi R., Ciczkowska-Giedziun M., Kamińska-Jatczak I., Kantowicz E., Zmysłowska M., Marynowicz-Hetka E., Slaná M., Molnárová Letovancová K. Values Building Toolkit in Social Work Education. Ostrava: University of Ostrava, 2021. ISBN 978-80-7599-289-5

Glumbíková, K., Petrucijová, J., Kantowicz, E., Kamińska-Jatczak, I., Slaná,  M., Molnárová Letovancová, K., Féher, B., Valýi, R., Ciczkowska-Giedziun, M. a Zmysłowska, M. Values Building in Social Work Education in Visegrad Countries: Integrated Approach. Sustainability. 2021, 13(9), ISSN 2071-1050

Petrucijová, J., Glumbíková, K., Kantowicz, E., Slaná, M., Féhér, B., Kamińska-Jatczak, I., Molnárová-Letovancová, K. Challenges in Values Education in Social Work: The Case of the Visegrad Four Countries. Social Work Education. 2021, The International Journal ISSN: (Print) (Online) Journal homepage:https://www.tandfonline.com/loi/cswe20. Published online: 30 Dec 2021.