Publications

Major publications of the Institute of Political Sciences UWM:

Astramowicz-Leyk T., Od idei pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego: przekaz międzypokoleniowy na przykładzie rodu Kulerskich [From the organic work concept to civil society: an inter-generational transfer based on the example of the Kulerskis family], Olsztyn, Instytut Nauk Politycznych UWM, 2013.

Bojarowicz T., Novum podziałów społeczno-politycznych w Polsce w latach 2005-2017 [The novelty of social and political divisions in Poland in 2005-2017], Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018.

Chełminiak M, Feminizm a stosunki międzynarodowe: bezpieczeństwo - polityka –dyplomacja [Feminism and international relations: security - politics - diplomacy], Olsztyn, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2019.

Filipkowski J., Alasdair MacIntyre i problem podstaw racjonalności polityki [Alasdair MacIntyre and the issue of political rationality foundations], Olsztyn, Instytut Nauk Politycznych UWM, 2014.

Gemechu D., Żukowski A., Haulle E. (eds.), Development in East Africa : Politics, security and conflict management, Olsztyn, Institute of Political Science. University of Warmia and Mazury, 2018.

Gładkowski K., Gładkowska E., Gajowniczek T., Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Polityka - historia – nauka [Polish-German relations twenty-five years after signing the Treaty on Good Neighbourship. Politics - History - Science], Olsztyn, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2018.

Hartliński M., The Effect of Political Parties on Nationwide Referendums in Poland after 1989, „East European Politics and Societies”, 2019, 33.

Jabłonowski M., Jakubowski W., (wybór i oprac.), Polityka i psychiatria. Maurycy Urstein i spór o Eligiusza Niewiadomskiego [Politics and psychiatry: Maurice Urstein and controversy about Eligiusz Niewiadomski], Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016.

Maciejewska-Mieszkowska K., Obraz lokalnych scen politycznych w analizie dyskursywnej w 2014 r. (na przykładzie telewizyjnych debat kandydatów na prezydentów miast) [The picture of local political scenes in a discursive analysis in 2014 (based on TV debates of candidates for mayoral elections)], Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Instytut Nauk Politycznych, 2019.

Marcinkiewicz S.M., Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck [The mythical capital of the Mazury Region. Between Ełk and Lyck], Muzeum Historyczne w Ełku, Ełk 2015.

Modzelewski W.T., Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej [Paradiplomacy of regions. Study of Eastern Poland provinces], Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016.

Poniedziałek J., Problematyka narodu w pismach klasyków myśli socjologicznej: Analiza wybranych koncepcji [The issues of the nation in the works by the classics of sociological thought: An analysis of selected concepts], Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

Sierocki R., Praktykowanie religii w nowych mediach. Katolicka przestrzeń Facebooka [Religious practice in new media. The Catholic space on Facebook], Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, Toruń 2016.

Sokołowski M., Słowo, Obraz, Dźwięk. Wprowadzenie do historii mediów [Word, Picture, Sound. Introduction to Media History], Olsztyn, UWM 2016.

Sternicka-Kowalska M., Ruchliwość przestrzenna mieszkańców gminy podmiejskiej. Na podstawie badań w gminie Dywity [Spatial mobility of suburban community residents. Based on research in the Dywity Commune], Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

Tomaszewski W., Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku: w aspekcie doświadczeń ustrojowych oraz prac nad nową konstytucją [The process of preparing and passing the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 in the aspect of the political system experience and work on a new constitution], Olsztyn, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2018.

Więcławski J. Understanding realism in contemporary international relations: beyond the structural realist perspective, Baden-Baden, Nomos, 2019.

Żebrowski W., Działalność Stronnictwa Demokratycznego na Warmii i Mazurach w latach 80. XX wieku. Szkice do politycznego obrazu regionu [The activity of the Alliance of Democrats in Warmia and Mazury in the 1980s. Sketches on the political picture of the region], Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2017.

Żęgota K., How to Construct Cross-border Cooperation? The Local Border Traffic as a Mechanism Shaping External Relations of the European Union and Schengen Area from the Perspective of Constructivism – A Case of Baltic Sea Region, “Journal of Baltic Studies” 2020, vol. 51.

Żukowski A., Modzelewski W.T. (eds.), Kaliningrad: its internal and external issues, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2016.

 

Selected publications of the Institute of Pedagogical Sciences employees (2015-2020)

Antoszewska B. (2018), KU CZŁOWIEKOWI. Doświadczanie relacji z pacjentem w narracjach lekarzy. Wybrane zagadnienia pedagogiki leczniczej [TOWARDS THE MAN. Experiencing the relationship with the patient in doctors’ narratives. Selected issues in therapeutic pedagogy], Kraków Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bartnikowska U. (2018), Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z rodzin zastępczych - raport z badań [Special educational needs of children from foster families - research report], „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” nr 31.

Bielinis L.,(2018). Why do you want me to learn collectively but test me individually? Socially embedded learning at the University. W: V. Lubkina i A. Zvaigzne (red.), Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 25th-26th Vol. 1. (39-56). Rezekne: Rezekne Academy of Technologies.

Bojarska-Sokołowska A. (2019), Pozaszkolne formy edukacji matematycznej: popularyzacja matematyki, interaktywność w kształceniu, kultura matematyczna [Extracurricular forms of mathematical education: dissemination of mathematics, interactivity in education, mathematical culture], Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

Ciczkowska-Giedziun, M. (2016). Praca socjalno-wychowawcza z rodziną. Od teorii do praktyki [Social and educational work with the family. From theory to practice], Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czołgoszewski J.(2016), Powstanie i działalność pierwszego nowoczesnego więzienia w I Rzeczypospolitej [Establishment and operation of the first modern prison in the First Polish Republic]. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” vol. 35, nr 2.

Ćwirynkało K. (2018), Kobiecość z perspektywy kobiet z niepełnosprawnością intelektualną – raport z badań fokusowych [Feminity from the perspective of women with intellectual disabilities – report on focus studies]. „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” nr 32.

Dankowska-Kosman, M., Staszkiewicz-Grabarczyk,I. (2018). Portale społecznościowe w doświadczeniach ośmiolatków [Social networking experiences of 8-year olds]. „Problemy Wczesnej Edukacji” 2(41).

Frankowiak, J. (2016). Młodzież a sekty: udział licealistów w programie profilaktycznym w kontekście podatności na działanie grup psychomanipulacyjnych [Young people and cults: the participation of secondary school students in a preventive programme in the context of susceptibility to the operation of psychomanipulation groups]. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Garbula J.M., Kamińska K.D. (2020), Mikroświaty dziecięcych niepowodzeń w szkole. Studium socjopedagogiczne [Micro-worlds of children’s school failure. A sociopedagogical study], Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Górniewicz J. (2016), Memoria universitatis, Pamięć uniwersytetu [Memoria universitatis, Memory of the university], Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Grabowski A., Broemer P. (2018). Nature vs. nurture and the flexibility of gender stereotypes: Counter-stereotypical information can both diminish and enhance in-group stereotyping. “Polish Psychological Bulletin”. vol. 49 (2)..

Grochalska, M. (2017), Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne [Women in intimate relationships. An empirical and critical study], Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Guziuk-Tkacza M. (2019), Migracje i migranci w kontekście transkulturowości. Diagnoza pedagogiczna [Migrations and migrants in a transcultural context. A pedagogical diagnosis], Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Kalinowska A. (2019), Studenckie koncepcje potoczne o edukacji matematycznej w klasach początkowych [Common student concepts of mathematical education in the early grades], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kamasz, E. (2018). Transgender people and sports. “Journal of Education, Health and Sport”, 8(11).

Kantowicz E., (2013), Developments and barriers in social work with families and children at risk in Poland. W: Gesellschaftlicher Aufbruch, reale Utopien und die Arbeit am Sozialen. Hrsg. Susanne Elsen, Anna Aluffi Pentini, Bu Press –Bolzen University Press, Bolzano.

Kędzierska H.(2018) Professional socialization of novice teachers: between the culture of academia and the workplace culture, Society, Integration, Education: Higher Education, Web of Science Core Collection, http://10.0.69.106/sie2018vol1.3309.

Kowalik-Olubińska M., Sytuacja psychospołeczna ucznia z ADHD w klasie szkolnej – perspektywa dziecka [Psychosocial situation of the student with ADHD in a school class - the child’s perspective.  „Problemy Wczesnej Edukacji” 2019, nr 4.

Krzywosz-Rynkiewicz, B, Zalewska, A.M. Kennedy K.J. (red). (2018), Young people and active citizenship in post-Soviet times,  London: Routledge.

Kurkowski C. (2019), Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach. Studium socjopedagogiczne [Development of community and social forces in Warmia and Mazury], Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Labiak D. (2016), Psycho-pedagogical aspects of the work of teachers in first level music schools in Poland. In: Person, color, nature, music, M. Cacka, Dz. Ilisko, A. Slahova (eds.), Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Daugavpils.

Leszczyńska-Rejchert A. (2019), Wbrew stereotypom – pomyślna starość wyjątkowych seniorów. Studium z pedagogiki społecznej [Against stereotypes – successful old age of exceptional seniors. A study in social pedagogy]. Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Lisowska K., Gancewski J. (2018), Rola kobiety na Warmii i Mazurach (XIX i pierwsza połowa XX wieku) [The role of a woman in Warmia and Mazury (19th and the first half of 20th century], Olsztyn, Polskie Towarzystwo Historyczne.

Litwic-Kaminska, K., Kotyśko, M. (2018). Temperament and chronotype among academic athletes – perspective of the regulative theory of temperament. “Current Issues in Personality Psychology” 6(1).

Łachacz T., Dziekońska J. (2017), In the network doubts and perspectives. Consequences of the digitization of modern society. „Internal Security”, vol. 9.

Łuczak E.(2019), Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego młodzieży - nowymi wyzwaniami edukacyjnymi [Contemporary threats to mental health of youth as new educational challenges]. „Kwartalnik Pedagogiczny” Tom 64, Nr 2 (252).

Maciejewska M.(2018), Ewaluacja w polskich szkołach – od przymusu do dialogu [Evaluation in Polish schools – from compulsion to dialogue], „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe UJ”, nr 1.

Małyska A.(2019), Kreatywność w późnej dorosłości – narracje seniorów [Creativity in late adulthood – seniors’ narratives], Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Małysz, Z. (2019). Gry komputerowe a agresywność i agresja/zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Przyczynek do psychopedagogicznej analizy problemu [Computer games and aggression/aggressive behaviour of children and youth. Contribution to the psychopedagogical analysis of the problem], „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2019 (4).

Michalak M. (2020), Polish psychedelic rock: a game of appearances [w:] Made in Poland: studies in popular music, red. Patryk Gałuszka, Routledge – Taylor & Francis Group, New York.

Mizerek H. (2017), Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogii i kontrowersje [Educational evaluation. Interdiscoursive dialogues and controversies], Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Myśliwczyk I. (2019), Uznanie dorosłości człowieka z niepełnosprawnością (Studium socjopedagogiczne narracji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym) [Acknowledgement of adulthood of the person with disability (a sociopedagogocal study on narrations of persons with deeper intellectual disabilities], Kraków 2019, ss. 314, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nosek K. (2018), Migracje zarobkowe a poczucie jakości życia rodzin transnarodowych [Economic migration and the sense of the quality of life in transnational families], Olsztyn 2018, Centrum Badań Społecznych.

Nowicka M. (2019), Pełnomocność dziecka w edukacji wczesnoszkolnej w odsłonie krytycznych zdarzeń [The child’s empowerment in early childhood education in the face of critical events]. "Studia Edukacyjne" nr 55.

Obara-Gołębiowska, M., Brycz, H., Lipowska, M., Lipowski, M. (2018). The role of motivation to reduce obesity among elderly people: response to priming temptation in obese individuals. “International Journal of Environmental Research and Public Health”15, 244.

Olubiński A. (2018), Aktywność i działanie jako forma edukacji do samorealizacji, czy zniewolenia w świetle założeń edukacji humanistycznej i krytyczno – emancypacyjnej [Activity and action as a form of education for self-fulfilment or enslavement in the light of the objectives of humanistic and critical emancipatory education], Kraków 2018, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ostrouch-Kamińska J., Vieira C. C. (Eds.) (2015). Private World(s). Gender and Informal Learning of Adults. Rotterdam: Sense Publishers.

Piotrowski P. (2019), Sytuacje wychowawcze w ujęciu metapedagogiki – zarys ontologii wychowania [Educational situations in the meta-pedagogical approach – the outline of the ontology of education], Toruń 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Przybyliński S. (2016), Na krawędzi więziennej egzystencji - skazani "cwaniacy" w soczewce podkulturowego spojrzenia [On the edge of prison existence – convicted “dodgers” in the lens of the subcultural look]. „Resocjalizacja Polska” nr11.

Pulińska U., Radziszewska M. (2019), 50 lat olsztyńskiej pedagogiki: narodziny, konteksty, wyzwania [50 years of Olsztyn pedagogy: origins, contexts, challenges], Olsztyn 2019, Wydawnictwo UWM.

Sarzała D. (2016), Zakład karny jako instytucja totalna a zachowania patologiczne więźniów [Prison as a total institution and the pathological behaviour of prisoners], „Wychowanie na co Dzień”, 4 (259).

Sławińska M., Kaczmarczyk M. (2019), Opinie o przebiegu praktyki studenckiej jako źródło informacji o kompetencjach przyszłych nauczycieli [Opinions on the course of student internship as a source of information on future teachers’ competence], „Edukacja, Studia, Badania, Innowacje”, nr 1.

Stańczak M (2019), Doświadczenie rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci. Perspektywa pedagogiczna [Experience of families in discovering and developing children’s abilities. The pedagogical perspective], Kraków 2019, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Suświłło M., Sztuka mała czy wielka? Refleksje nad twórczością dziecka [Small or big art? Reflections on the child's creativity]. "Problemy Wczesnej Edukacji" Issues in Early Education 2019, 44(1).

Zalewska, A.M., Krzywosz-Rynkiewicz, B., Clough, P.J., Dagnall, N. (2019). Mental toughness development through adolescence: Effects of age group and community size, “Social Behavior and Personality” 47 (1).

Zaorska M. (2015), Niepełnosprawność sprzężona – wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej [Multiple disabilities – selected issues in pedagogical theory and practice], Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Zaworska-Nikoniuk D. (2015), Ciąża i macierzyństwo na portalach internetowych. Aspekty edukacyjne [Pregnancy and motherhood in Internet portals. Educational aspects], Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Żeromska-Charlińska J. (2017), Perspektywa jakości życia zabójcy-krytyczna dyskusja znaczenia wielokontekstualności doświadczeń [A perspective of a killer’s life quality – a critical discussion on the meaning of the multi-contextual nature of experience]. „Resocjalizacja Polska”, nr 14.

Żyta A. (2019), Problemy i wyzwania związane z procesami starzenia się - w poszukiwaniu optymalnych sposobów wspierania osób niepełnosprawnych (w tym niesamodzielnych) [Problems and challenges connected with aging processes – searching for optimal ways of supporting disabled people (including the dependent ones)]. „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, nr 34.