Studia Podyplomowe „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”

Instytut Nauk Politycznych

Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zaprasza na

Studia Podyplomowe „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”

Studia Podyplomowe „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska” są studiami kwalifikacyjnymi dającymi uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacyjnych (pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych). Przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz dla osób posiadających uprawnienia do nauczania, które zainteresowane są podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Program studiów opracowany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i uwzględnia aktualnie obowiązujące podstawy programowe przedmiotu wiedza o społeczeństwie (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa).

Studia trwają trzy semestry. Realizowane są w systemie zjazdowym niestacjonarnym, w soboty i niedziele. Łącznie obejmują 350 godz. wykładów i konwersatoriów oraz 60 godz. praktyki. Odpłatność za studia: 2400 zł - płatne w trzech ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru.

Termin rozpoczęcia: po zebraniu grupy.

Minimalna liczba słuchaczy – 20 osób.

Termin zgłoszeń: do końca października 2017r.

Rejestracja kandydatów przez internet: www.irk.uwm.edu.pl/sp

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i przebiegu studiów:

Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych

10-007 Olsztyn ul. ks. Feliksa Szrajbera 11 (pok. 226)

tel.: 89 524 63 66

e-mail: inp@uwm.edu.pl