Władze Wydziału


przybilinski

DZIEKAN WYDZIAŁU:
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
p. 4; tel. +48 89 524 62 07

godziny przyjęć: wtorek: 13.00 - 14.00   środa: 13.00 - 14.00
                         

Urodził się 14.02.1977 roku w Olsztynie. Zainteresowania naukowo-badawcze prof. S. Przybylińskiego oscylują wokół problematyki penitencjarnej, instytucji wykonywania kary pozbawienia wolności, obszaru przestępczości oraz rozległej przestrzeni zagadnień resocjalizacyjnych. W swoich publikacjach podejmuje kwestie  m.in.: podkultury więziennej w kontekście procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności; zjawiska tatuażu przestępczego i więziennego; wielowymiarowości funkcjonowania osadzonych „niebezpiecznych”.

 

 

PRODZIEKANI:

chelminiak

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Marcin Chełminiak
p. 25; tel. +48 89 524 62 79

godziny przyjęć:  wtorek: 10.00 - 11.00, środa: 13.00 - 14.00   
                                 sobota (w dni zjazdów):  11.00 - 13.00

 

Urodził się 2.11.1976 roku w Gdańsku. Zainteresowania naukowo-badawcze dr hab. Marcina Chełminiaka dotyczą problematyki polityki zagranicznej Polski, geopolityki rosyjskiej, obwodu kaliningradzkiego oraz teorii stosunków międzynarodowych. W swoich publikacjach analizuje m.in.: rolę obwodu kaliningradzkiego w regionie Morza Bałtyckiego, ewolucję międzynarodowego ładu politycznego czy współczesne stosunki polsko-rosyjskie.

 

 

ostrouch

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
p. 4; tel. +48 89 524 62 99

godziny przyjęć: wtorek: 12.00 - 13.00   środa: 13.00 - 14.00

Jest wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz przewodniczącą Zarządu Olsztyńskiego Oddziału PTP. Jest także członkinią Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), w którym jest przewodniczącą sekcji zajmującej się analizą problematyki różnicowania procesów uczenia się dorosłych ze względu na płeć.
Jej zainteresowania badawcze, mieszczące się na pograniczu pedagogiki społecznej i socjologii edukacji, koncentrują się wokół problemów nierówności społecznych i roli edukacji (zwłaszcza szkoły i rodziny) w ich konstruowaniu, procesów konstruowania biografii kobiet i mężczyzn, również w relacji pomiędzy sferą prywatną a rynkiem pracy, a także zmian w funkcjonowaniu współczesnych rodzin jako środowiska wychowawczego, przestrzeni uczenia się i relacji oraz sposobów pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich.

 

kurkowski

Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju
dr Cezary Kurkowski

p. 4; tel. +48 89 524 62 28

godziny przyjęć: środa: 13.00 - 14.00   czwartek: 12.00 - 13.00

Urodzony 21 lipca 1977 roku w Nidzicy,  jest absolwentem pedagogiki społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół animacji społeczno-kulturalnej środowisk wychowawczych, w tym w szczególności kultury studenckiej. Zajmuje się również problematyką związaną z systemem wsparcia i pomocy jednostkom z problemami uzależnień, przemocy domowej. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” oraz członkiem Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych działającym przy Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a.