Tryb eksternistyczny

Zalecenia dotyczące składania wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów dla kandydatów ubiegających się o stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika w trybie eksternistycznym na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)

Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów winien zostać sporządzony według wzoru - pobierz »

Do wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów należy załączyć:

a) zgodę na pełnienie funkcji promotora/promotorów wyrażoną przez osobę/osoby wskazane we wniosku - pobierz »

b) kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz »

c) informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.