Program MOST

W ogólnych założeniach nawiązuje do systemu kształcenia w ramach programu SOCRATES i jest adresowany do studentów polskich uniwersytetów, których zainteresowania naukowe wymagają realizacji zajęć poza uczelnią macierzystą. System mobilności studentów umożliwia odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie.

W Programie MOST uczestniczą następujące uniwersytety:

 • Uniwersytet Śląski,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
 • Uniwersytet w Białymstoku.

Zasady organizacyjne Programu MOST

Uniwersytety zgłaszają do Biura Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) liczbę przyjęć 2. na poszczególne kierunki:

 • na semestr zimowy w terminie do 15 marca danego roku
 • UKA rozsyła do uczelni zbiorcze zestawienie miejsc do 30 marca
 • uczelnie przedstawiają imienną listę kandydatów do 30 kwietnia
 • UKA podejmuje decyzję o rozdziale miejsc do 30 maja
 • na semestr letni w terminie do 15 października danego roku
 • UKA rozsyła do uczelni zbiorcze zestawienie miejsc do 30 października
  uczelnie przedstawiają imienną listę kandydatów do 30 listopada
 • UKA podejmuje decyzję o rozdziale miejsc do 30 grudnia
 • Stypendia: socjalne, naukowe, MEN-u i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.
 • Uniwersytety tworzą dla studentów programu MOST wspomagający fundusz stypendialny.
 • Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru w wysokości nie przekraczającej miesięcznie górnej granicy stypendium naukowego w danym uniwersytecie.
 • Uniwersytety zapewniają, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim.

Studenci Programu MOST

 • mają prawo ubiegać się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet na podstawie istniejącego programu studiów na danym uniwersytecie,
 • mogą podjąć studia w ramach programu MOST po ukończeniu drugiego roku studiów,
 • warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru na uczelni macierzystej.

Program studiów

 • Podstawą semestralnych studiów w programie MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.
 • Program semestralnych studiów może być realizowany przez wybranie dowolnego semestru studiów z obowiązującego programu studiów na uczelni przyjmującej.
 • Program semestralnych studiów może być realizowany na podstawie indywidualnego programu, składającego się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków na wybranym uniwersytecie.
 • Semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku zaliczania tylko jednego przedmiotu pozostałe punkty student musi uzyskać w uczelni macierzystej.

Zaliczenie semestru

 • tryb zaliczenia semestru jest oparty na przyjętym systemie ECTS,
 • semestr odbyty przez studenta na wybranej uczelni potwierdza dziekan danego wydziału.

 

Wydziałowa Koordynatorka Programu MOST:

dr Monika Grochalska
e-mail: monika.grochalska@uwm.edu.pl

 

Wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące wymiany studentów w ramach programu MOST prowadzi:

Biuro ds. Kształcenia i Studentów
ul. Oczapowskiego
10-957 Olsztyn
Lucyna Sokołowska
tel. (089) 5233423