O Katedrze Wczesnej Edukacji

Historia Katedry sięga roku akademickiego 1970/71, kiedy z Zakładu Pedagogiki Ogólnej ówczesnej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej wydzielono Zakład Teorii Nauczania, który funkcjonował kolejno pod nazwami: Zakład Dydaktyki Ogólnej, Zakład Metodyki Nauczania Początkowego, Zakład Naukowej Organizacji Pracy i Socjologii. Po utworzeniu w 1974 r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej twórcą nowej koncepcji jednostki kształcącej studentów kierunków nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  był dr Stefan Łaszyn (obecnie dr hab. prof. UWM), długoletni kierownik Zakładu Dydaktyki. Jego staraniem sukcesywnie zatrudniano wysoko kwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, nawiązano kontakty naukowe z Wydziałem Pedagogicznym UW, zmodernizowano sale dydaktyczne i wyposażono w nowoczesny sprzęt. Zakład dysponował pracownią filmowo-fotograficzną, działały liczne fakultety. W 1983 r. powołano studencki Zespół Pieśni i Tańca „Kłobuki”, jako reprezentacyjny zespół Wyższej Szkoły Pedagogicznej propagował kulturę Warmii i Mazur.

Zakład Dydaktyki podlegał reorganizacjom, podzielono go w 1994 r. na trzy odrębne jednostki: Zakład Dydaktyki, którym kierował dr hab. Stefan Łaszyn, Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej – dr hab. Andrzej Gąsiorowski prof. WSP, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej – dr Olga Kaliszewicz. Dobry poziom współpracy zespołu zaowocował organizacją ogólnopolskich konferencji z udziałem gości zagranicznych (1986, 1987, 1997) oraz licznymi publikacjami.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni brali udział w charakterze polskich konsultantów w programach międzynarodowych, m.in.: Tempus ADEPT, Tempus Duet, Tempus Primery Science, The Phare SMART Program. Nawiązano owocną współpracę z ośrodkami akademickimi w Exeter (Wielka Brytania) i Oulu (Finlandia), połączoną z wizytami studyjnymi pracowników i studentów ze specjalności pedagogika wczesnoszkolna i język angielski.

Z chwilą powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zmieniono nazwę jednostki na Zakład Dydaktyki i Wczesnej Edukacji, którym kierowała dr hab. Wanda Hajnicz prof. UWM. ZDiWE pozostawał  w strukturach Instytutu Nauk Pedagogicznych i Społecznych, a od czasu jego rozwiązania w grudniu 2001 r.  posiada status zakładu samodzielnego.  Kierownikiem Zakładu od stycznia 2003 roku jest dr hab. Małgorzata Suświłło prof. UWM. W wyniku zmian strukturalnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki  1 stycznia 2005 roku zakład zmienił nazwę na Zakład Wczesnej Edukacji. Uchwała senatu UWM w Olsztynie z dniem 1 października 2009 r. Zakład stał się Katedrą Wczesnej Edukacji.