Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej

W roku akademickim 2016/2017 studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:
    1. stypendium socjalne – od 1 do 10 danego miesiąca
    2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca
    3. zapomogę – od 1 do 10 danego miesiąca
    4. stypendium Rektora dla najlepszych studentów – termin minął 10 października!
Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym kierunku studiów.
Student, zgodnie z przepisami będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują żadne świadczenia pomocy materialnej, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie
(http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/regulamin-pomocy-materialnej).
Wszystkie stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. W roku akademickim 2016/2017 wnioski o w/w świadczenia student będzie mógł wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb. Link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl
Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia. W przypadku pojawienia się problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.
Wypełnienie wniosków w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z ich złożeniem. Wydrukowane i podpisane wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami student będzie musiał złożyć w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM. Aby poprawnie wydrukować wniosek student musi go zatwierdzić (wydrukowane wnioski nie mogą posiadać napisu „NIEZATWIERDZONE”).

UWAGA!
Studenci, którzy złożyli wnioski o stypendium ZOBOWIĄZANI SĄ DO ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNEJ
pod koniec danego miesiąca (również decyzji negatywnej).