Harmonogram Rekrutacji 2018

Zarządzenie Nr 115/2017

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2018 roku

 

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

 1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych
(z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

15.03-9.07.2018 r.

do godziny 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

5.06-9.07.2018 r.

do godziny 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 9.07.2018 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)

20.06-9.07.2018 r.
do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

10.07.2018 r.

godz. 9:00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

13.07.2018 r.
godz. 12:00

7.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 20.07.2018 r.

do godz. 15:00 **

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

23.07.2018 r.

godz. 12:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 26.07.2018 r.

do godz. 15:00 **

10.

Ogłoszenie wyników naboru

30.07.2018 r.

  * o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych

15.03-24.07.2018 r.

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

5.06-24.07.2018 r.

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 24.07.2018 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

20.06-24.07.2018 r.
do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

25.07.2018 r.
godz. 9.00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

25.07.2018 r.
godz. 9.00

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

26.07.2018 r.

godz. 12:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 2.08.2018 r.

do godz. 15:00 **

9.

Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych

do 3.09.2018 r.

10.

Ogłoszenie wyników naboru

5.09.2018 r.

  * o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego