Problematyka badawcza

Problematyka badawcza podejmowana przez kadrę naukową Katedry Pedagogiki Społecznej jest bardzo zróżnicowana, ale najszerszy jej zakres związany jest z przedmiotem pedagogiki społecznej jako subdyscypliny. Zainteresowania badawcze zespołu oscylują wokół poniższych zagadnień:

 • pedagogiczno-socjalne aspekty funkcjonowania rodziny,
 • modele profesjonalnego kształcenia do pracy socjalnej,
 • teoria i praktyka pracy socjalnej,
 • aktywizacja społeczno-edukacyjna osób starszych,
 • edukacja środowiskowa,
 • społeczno-wychowawcze aspekty badań nad dziećmi i młodzieżą.

PLAN ROZWOJU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO – lata 2016-2018

Realizacja badań statutowych w ramach tematu: „Społeczno- pedagogiczne aspekty i uwarunkowania procesów profesjonalizacji, edukacji środowiskowe, aktywizacji społecznej i integracji w polu pracy socjalnej. Wymiar polski i europejski”.

Badania naukowe objęte projektem wpisują się w nurt badań rozwojowych i charakterze aplikacyjnym oraz porównawczym. Podjęte badania obejmują eksploracje teoretyczne oraz opracowanie modeli badań diagnostycznych dotyczących kwestii profesjonalizacji oraz edukacji do pola pracy socjalnej, edukacji środowiskowej, aktywizacji i integracji społecznej,  pracy socjalnej oraz wypracowanie różnorodnych modeli kształcenia do obszaru pracy socjalnej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wsparcia społecznego na rzecz określonych kategorii klientów regionu Warmii i Mazur.

Badania mają także na celu wdrażanie takich propozycji edukacji do pola pracy socjalnej i działań socjalno-wychowawczych, które wpisują się w programy aktywizacji i integracji, a także wyrównywania szans edukacyjnych i społeczno-zawodowych dzieci i młodzieży, rodzin ryzyka, osób starszych oraz innych osób narażonych na wykluczenie z uwzględnieniem badań i doświadczeń międzynarodowych (perspektywa komparatystyczna).

Cele badań:

 1. Realizacja badań aplikacyjno-porównawczych nad edukacją środowiskową, animacją, edukacją permanentną i profesjonalizacją działań w polu pracy socjalno-wychowawczej;
 2. Promocja wyników badań na forum polskim i międzynarodowym;
 3. Modernizowanie programów kształcenia akademickiego do edukacji permanentnej i działań profesjonalnych w polu pracy socjalno-wychowawczej;
 4. Podejmowanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz sieci pomocy społecznej  na rzecz aktywizacji społecznej, animacji środowisk i integracji, oraz profesjonalizacji pracy socjalnej, rozwoju długofalowych strategii edukacyjnych, animacyjnych oraz pomocowych województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz aktywizacji i wspierania grup i społeczności objętych systemem wsparcia
 5. Rozwój indywidualny (naukowo-profesjonalny) pracowników akademickich oraz doktorantów z KPS.

Działania naukowo-badawcze  planowane w  roku 2017:

 1. Przygotowanie opracowań teoretyczno-metodologicznych rozpoczętych badań;
 2. Prezentacja wyników  badań  prowadzonych w ramach tematu w formie artykułów naukowych oraz prezentacji na seminariach i konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych;
 3. Prezentacja wyników badań w formie monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach naukowych.
 4. Opracowanie raportu z badań dotyczących motywów wyboru kierunku studiów  studentów pracy socjalnej: Polska , Litwa, Ukraina.
 5. Organizacja seminarium kół naukowych (24 marca 2017), konferencji naukowej „Zagrożone człowieczeństwo” (19-20 września 2017).
 6. Współorganizacja Zjazdu PSSPS w Bydgoszczy (19-21 października 2017) i cyklicznej konferencji na WNS organizowanej wokół problematyki przemocy (grudzień 2017).
 7. Współorganizacja międzynarodowej konferencji TiSSA 2017 (25-30 sierpnia 2017).