O Katedrze Pedagogiki Społecznej

            Katedra Pedagogiki Społecznej istnieje od 1986 roku i do 2009 roku kierował nią prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula. Od 1 stycznia 2010 roku Kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej jest dr hab. Ewa Kantowicz Prof. UWM. Z istnieniem katedry wiąże się uruchomienie  kierunku praca socjalna oraz specjalności edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym (na kierunku pedagogika). Obecnie studenci są kształceni na kierunku pracy socjalnej na poziomie licencjackim i edukacji dorosłych z doradztwem socjalnym na poziomie magisterskim. W katedrze pracuje 1 profesor, 9 doktorów, 2 magistrów i 1 doktorantka

            Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz podejmują współpracę z kilkoma organizacjami i uczelniami europejskimi w zakresie badań i kształcenia do pracy socjalnej m.in: Uniwersytetem Complutense w Madrycie (Hiszpania); Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Maastricht (Holandia); Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Koblencji (Niemcy); Wyższą Szkołą Pracy Socjalnej im. A.Salomon w Berlinie (Niemcy); Uniwersytetem w Jonkoping (Szwecja); Uniwersytetem Laponii w Rovaniemi (Finlandia); Uniwersytetem w Ostrawie (Czechy), Uniwersytetem im. Księcia Witolda w Kownie (Litwa). Katedra rozwija nowatorskie programy kształcenia na kierunku :Praca Socjalna (studia licencjackie) oraz na kierunku pedagogika: pedagogika dorosłych z doradztwem socjalnym (studia magisterskie).

Pracownicy Katedry aktywnie współpracują też z uczelniami polskimi i z regionem, będąc uczestnikami różnych konferencji oraz ekspertami i członkami komisji promujących innowacje w obszarze pracy socjalnej. Katedra jest członkiem Polskiego i Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz organizacji TISSA.

W działalności naukowo-badawczej Katedry wyróżnia się kilka obszarów:

 1. Funkcjonowanie systemu opieki nad dzieckiem i wsparcia rodziny;
 2. Współczesne paradygmaty pracy socjalnej i jej relacje z pedagogiką(społeczną) w ujęciu komparatystycznym oraz inspiracje pedagogiczne  w pracy socjalnej;
 3. Profesjonalizacja i kształcenie do pola pracy pedagogicznej i socjalnej w kontekście polskim i europejskim;
 4. Wybrane obszary wykluczenia społecznego, aktywizacji i integracji społecznej w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i starszych.

Wykaz wybranych publikacji  opracowanych i redagowanych przez KPS ( w latach 2010 – 2016)

 1. Kantowicz E., Ciczkowska-Giedziun M., Willan-Horla L. (red.)(2015), Wielowymiarowość współczesnej rodziny polskiej.  Wydawnictwo UWM Olsztyn,  ISBN:978-83-7299-706-7.
 2. Chrostowska B., Dymowska M., Zmysłowska M. (2015), Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań, Wydawnictwo UWM Olsztyn, ISBN 978-83-7299-981-8
 3. Kantowicz E.(red.)(2013), Metodyka pracy socjalno-wychowawczej – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UWM Olsztyn, ISBN 978-83-7299-857-6, (wydano w 2014);
 4. Kantowicz E., Leszczyńska-Rejchert A.(red.) (2012), Stereotypy w pracy pedagogicznej, socjalnej i resocjalizacji, Wydawnictwo Akapit Toruń.
 5. Kantowicz E., Orzechowska G.(red.) (2012),Zagrożone człowieczeństwo. Człowiek wobec zagrożeń współczesności, tom II, Wyd. Impuls Kraków;
 6. Kantowicz E.(red.)(2011), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Wydawnictwo UWM Olsztyn,  ISBN 978-83-7299-706-7;
 7. Kantowicz E., Ciczkowska-Giedziun M., Chrostowska B.(red.)(2010),Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań .Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. Wydawnictwo Akapit, Toruń.
 8. Ciczkowska-Giedziun M., Kantowicz E.,(red.)(2010), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. Wydawnictwo Akapit, Toruń.
 9. Chrostowska B., Kantowicz E., Kurkowski C. (red.)(2010), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży .Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. Wydawnictwo Akapit, Toruń.