PRACA SOCJALNA

 

Jeśli lubisz pracę z ludźmi, jesteś osobą aktywną i ciekawą świata, jeśli charakteryzujesz się otwartością i życzliwością wobec drugiego człowieka i jego problemów, to praca socjalna jest propozycją dla Ciebie.

Praca socjalna jako nauka i profesja ma charakter interdyscyplinarny i promuje społeczne zmiany oraz rozwiązywanie problemów we wzajemnych relacjach człowieka ze środowiskiem, zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej, ochrony praw człowieka i podnoszeniem jakości życia społeczeństw. Praca socjalna łączy co najmniej dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na działalności prorozwojowej (opiekuńczej, socjalno-wychowawczej, animacyjnej) oraz społeczną, dotyczącą efektywnego, sprawiedliwego i humanitarnego działania służb zapewniających jednostkom, grupom lub zbiorowościom, środki, świadczenia i możliwości pomocy. Praca socjalna analizuje procesy prorozwojowe, organizację i systemy pomocy oraz ich historyczne, kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne konteksty.

Absolwent pracy socjalnej dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu pracy socjalnej, budowaną w oparciu o kontekst interdyscyplinarny (podstawy filozofii, socjologii, psychologii, polityki społecznej). W toku akademickiej edukacji nabywa kompetencje niezbędne do rozumienia i interpretacji procesów pomocy, integracji i aktywizacji społecznej jednostek i grup  wykluczanych lub narażonych na wykluczenie w zmieniających się warunkach oraz umiejętności profesjonalne niezbędne do wykonywania specjalistycznych działań pomocowych w instytucjach pomocy społecznej, a w szczególności:

  • prawidłowego nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz rozpoznawania sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,
  • określania celów pomocy  i analizowania uwarunkowań trudnych sytuacji osób i grup objętych pomocą,
  • planowania form pomocy oraz stosowania skutecznych metod i technik pracy socjalnej,
  • podejmowania współpracy między instytucjami i profesjonalistami, celem skutecznego udzielania pomocy,
  • monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań,
  • projektowania działań socjalnych,
  • doskonalenia organizacji własnej pracy,
  • popularyzowania celów pomocy i pracy socjalnej,
  • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
  • stosowania zasad etyki zawodowej.

 Absolwent(ka) pracy socjalnej posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i asystenta rodziny oraz podejmowania działań profesjonalnych w instytucjach sieci pomocy społecznej lub innych organizacjach o charakterze pomocowym. Może też pracować jako pracownik socjalny współpracujący z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych każdego typu, w domach pomocy społecznej dla dzieci, w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci, organizacjach pozarządowych wspierających dzieci i rodziny w środowiskach lokalnych lub pracownik socjalny, opiekun czy asystent osoby starszej w domach pomocy społecznej lub innych ośrodkach wsparcia dla osób dorosłych i starszych