Politologia - studia pierwszego stopnia

1. Oferta kierunku

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe o charakterze politologicznym związane z poznaniem podstawowych instytucji politycznych i państwowych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, systemów politycznych oraz partyjnych, marketingu i przywództwa politycznego, stosunków międzynarodowych, zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej. W trakcie studiów realizowane są również przedmioty do wyboru (modułowe). W programie przewidziano praktykę zawodową w instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych.

Zakres kształcenia:

- politologia
- stosunki międzynarodowe - światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

 • posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej,
 • posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu,
 • umie uczestniczyć w pracy zespołowej,
 • potrafi komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje,
 • umie kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone,
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

 • partie polityczne i sztaby wyborcze,
 • urzędy i instytucje publiczne (państwowe, samorządowe),
 • służby państwowe,
 • agencje public relations,
 •  mass media (prasa, radio, telewizja, internet),
 •  instytucje międzynarodowe (np. Unia Europejska, ONZ),
 •  szkoły (po dodatkowym nabyciu uprawnień nauczycielskich).

6. Rada programowa ds. kierunków: politologia, bezpieczeństwo narodowe, analityka i zarządzanie publiczne

 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. zw. – przewodniczący
 • dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM
 • dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM
 • dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak
 • dr Beata Kosiba
 • dr Joanna Obrębska
 • dr Diana Mościcka

7. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »