Pedagogika Wczesnej Edukacji

1. Oferta kierunku

Kształcenie na kierunku pedagogika wczesnej edukacji stanowi poszerzenie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie przygotowania merytorycznego i pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej, w przedszkolu i w placówkach dla dzieci młodszych. Podczas dwuletnich studiów magisterskich kładziony jest nacisk na rozwój personalny studenta związany ze stawaniem się innowacyjnym, nowoczesnym i refleksyjnym nauczycielem. Na kierunku oferuje się specjalistyczne i profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi w różnych obszarach, m.in.: językowym (język ojczysty i język angielski), matematycznym, artystycznym, społeczno-przyrodniczym, ruchowym czy informatycznym.

Zakres kształcenia:

   - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 Kierunek Pedagogika Wczesnej Edukacji jest oferowany również w formie kształcenia Pedagogika Wczesnej Edukacji 22+. Oznacza to, że zajęcia zorganizowane są w godzinach popołudniowych, tak aby były one dopasowane do oczekiwań osób pracujących. Pedagogika Wczesnej Edukacji 22+ oferuje:

 • bezpłatne studia dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje bez konieczności przerywania aktywności zawodowej
 • organizację zajęć dostosowaną do osób pracujących

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »
- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

 • projektowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego lub naukowego,
 • pogłębione rozumienie zjawisk społeczno-kulturowych w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i ogólnoludzkim,
 • projektowanie działalności pedagogicznej i naukowej z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych,
 • nawiązywanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi i społeczno-kulturalnymi działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci,
 • wskazywanie i rozwijanie obszarów działań profesjonalnych wymagających modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych, tak indywidualnie, jak i we współpracy z innymi osobami i instytucjami.

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI NIE NADAJĄ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA I KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PODNOSZĄ KOMPETENCJE ZAWODOWE.

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

 • zgodnie z kwalifikacjami uzyskanymi w ramach studiów I stopnia.

6. Rada programowa ds. kierunków: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika wczesnej edukacji

 • dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM – przewodnicząca
 • dr Joanna Dziekońska
 • mgr Magdalena Jaworowska-Walczak
 • mgr Milena Kaczmarczyk
 • dr Małgorzata Sławińska