Informacje dla opiekunów praktyk na Wydziale Nauk Społecznych

Szanowni Państwo, Opiekunowie praktyk ciągłych WNS

W związku z nową organizacją praktyk wdrażaną na Wydziale Nauk Społecznych, przypominamy o powinnościach opiekunów praktyk:

  

 Krok I

Zorganizowanie zebrania ze studentami, których jesteście Opiekunami praktyki ciągłej, podczas którego:

1. Studenci otrzymują szczegółowe informacje dotyczące celów oraz organizacji praktyki ciągłej, za którą jesteście Państwo odpowiedzialni (m.in. instrukcje, zasady odbywania praktyki, miejsce praktyki, sposoby rozliczenia, informacja na temat ubezpieczenia i zasad przestrzegania BHP w placówce).

2. Powiadomienie studentów o aktualnym obiegu dokumentów związanym z organizacą praktyk ciągłych. Student samodzielnie generuje i następnie drukuje dokumenty ze strony Wydziału Nauk Społecznych; zakładka STUDENCI, panel PRAKTYKI; podpanel:

WNIOSEK (z „wnioskiem o praktykę studencką ” udaje się do placówki, celem otrzymania zgody na praktykę zaopatrzonej w podpis i pieczątki dyrektora, placówki/szkoły /firmy)

UMOWA (2 egzemplarze)

DZIENNICZEK

PROGRAM PRAKTYK

http://wns.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/praktyki

 

Krok II

Przyjęcie od studenta następujących dokumentów:

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA PRAKTYKĘ

2. UMOWA O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI (2 egzemplarze)

3. DZIENNICZEK PRAKTYK (potrzebna jest tylko pierwsza strona, by przystawić pieczęć Wydziału)

4. PROGRAM PRAKTYK

Wypełnione dokumenty umowa o organizację praktyki w dwóch egzemlarzach,  wniosek oprzyjęcie na praktykę, dzienniczek praktyk (pierwszą stronę), program praktyk przedstawia opiekunowi praktyk WNS w wyznaczonym przez Opiekuna terminie.

 

Krok III

Złożenie kompletu zebranych i POPRAWNIE WYPEŁNIONYCH dokumentów wszystkich studentów, którzy są pod Państwa opieką wraz z listą proszę złożyć w Ośrodku Praktyk Pedagogicznych i zawodowych do 24 maja br.

 

Krok IV

Odebranie i przekazanie studentom podpisanych przez Dziekana umów do 16 czerwca br.

Studenci otrzymują potwierdzony przez Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych WNS komplet dokumentów (wykaz poniżej), który dostarczają w miejsce planowanej praktyki.

  1. Umowa o organizację praktyki (egzemplarz dla placówki)
  2. Dzienniczek praktyk
  3. Program praktyk
  4. Umowa zlecenie * (dotyczy wyłącznie kierunków: Pedagogika wczesnej edukacji, Pedagogika - Wczesna edukacja, Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

Student zobligowany jest złożyć całą dokumentację dotyczącą skierowania na praktykę do końca twrania zajęć czyli do 16.06.2019 r.

Student z programem praktyk i dzienniczkiem praktyk udaje się do placówki celem realizacji praktyki.

Krok V

Po zrealizowaniu praktyki w placówce, student bezzwłocznie dostarcza opiekunowi praktyk uzupełniony dzienniczek praktyk (oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk, np. sprawozdanie z praktyk).

Opiekun sprawdza otrzymaną dokumentację, ocenia ją, oceny wstawia do systemu USOS. Dostaracza do Ośrodka Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich ciągłych oraz listę studentów z otzrzymanymi ocenami.