Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

 

Kierujemy  się zasadą, że  skuteczna edukacja polega na doświadczaniu nauki.

Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych
Kierunek studiów: pedagogika
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry /60 pkt. ECTS
Łączna liczba godzin: 300
Zapisy od września 2016  na stronie https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe
Kontakt:
dr Lidia Willan-Horla
(kierująca studiami) tel.  604 913 045, trenerzy.wns@o2.pl
Aleksandra Kurkowska (obsługa administracyjna) tel. 609 040 201,   aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl

Więcej informacji: na stronach: wns.uwm.edu.pl (zakładka: kształcenie/studia podyplomowe);  https://www.facebook.com/studia.trenerskie.


Cele studiów:  Celem  studiów jest  przygotowanie  do pracy z grupą poprzez rozwijanie umiejętności psychospołecznych  w zakresie  samodzielnego   planowania i prowadzenia szkoleń i  warsztatów tematycznych  metodami aktywizującymi oraz  wyposażenie  uczestniczek/ów  w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu interpersonalnego.

 Studia wyróżnia:

 • Możliwość udziału w 50-godzinnym treningu interpersonalnym
 • Edukacja w  16 osobowej grupie
 • Kadra prowadząca zajęcia – rekomendowane trenerki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, praktycy w zakresie coachingu, terapii, szkoleń biznesowych.
 •  Praktyczny wymiar studiów – 200 godzin warsztatów/50 treningu interpersonalnego/40 ćwiczeń/10 wykładów. 

 W toku studiów oferujemy:

 • Wiele warsztatów tematycznych ( umiejętności komunikacyjne  w pracy z grupą, asertywność, rozwój osobisty, analiza transakcyjna, warsztat antydyskryminacyjny, drama w edukacji i inne).
 • Profesjonalną  wiedzę na temat pracy z grupą opartą na procesie grupowym oraz poznanie wielu form pracy z grupą.
 • Pomoc w zaprojektowaniu 16 godzinnego  autorskiego warsztatu psychospołecznego
 • Superwizję etiudy warsztatowej – egzamin praktyczny.

 

Uczestniczki i uczestnicy studiów zdobędą  umiejętności i kompetencje interpersonalne pozwalające na:

 • Skuteczne komunikowanie się z grupą oraz animowanie jej działań
 • Integrowanie wiedzy teoretycznej z praktyką
 • Skonstruowanie scenariusza 16 godzinnego warsztatu umiejętności psychospołecznych uwzględniającego zasady wynikające z metodyki kształcenia dorosłych
 • Poprowadzenie warsztatu tematycznego  z uwzględnieniem dynamiki procesu grupowego
 • Dostrzeganie znaczenia ról grupowych i faz rozwoju grupy
 • Korzystanie z różnorodnych metod aktywizujących grupę
 • Świadome  i refleksyjne  podejście do podejmowanych działań   oraz  budowanie indywidualnego warsztatu  trenera/ki.
 • Zwrócenie uwagi na równość i różnorodność w pracy z ludźmi.

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób, które  chcą  przygotować się do profesjonalnego  prowadzenia  warsztatów  i szkoleń oraz tych,  którzy już to robią, lecz zależy im na  podniesieniu  własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji.  Zapraszamy   pedagogów,  psychologów,  socjologów, pracowników świetlic, wychowawców,  pracowników ośrodków pomocy społecznej, szkoleniowców, edukatorów, pracowników  organizacji samorządowych,  organizacji non-profit , fundacji, urzędów pracy itp., chcących  profesjonalnie prowadzić: warsztaty  psychospołeczne  dla  dzieci, młodzieży, warsztaty   profilaktycznych  realizowane  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, szkolenia i warsztaty  dla dorosłych. 

 

Warunki przyjęcia: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich), 2  podpisane zdjęcia (format 35×45), kserokopia dowodu osobistego,  wypełniony kwestionariusz osobowy.
Zasady naboru:  wymagana rejestracja na stronie https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe
Termin rozpoczęcia: w momencie zebrania się grupy.
Studia rozpoczynają się 4 -dniowym  treningiem interpersonalnym (czwartek- niedziela)

Terminy zjazdów: sobota/niedziela w godz. 9-17/30.
Opłata za semestr: 2400 złotych