Studia Zintegrowanej wczesnej edukacji

Podyplomowe studia Zintegrowanej Wczesnej Edukacji

Trwa nabór na semestr zimowy 2017/2018. Zapraszamy!
Rejestracja pod adresem: https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe

Kierownik
dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM, tel. 89 524-61-22, kom. 694-921-990,

e-mail: marzenna.nowicka@uwm.edu.pl

Sekretarz
mgr Magdalena Jaworowska-Walczak, tel. 89 524-62-29, kom. 501-372-879,

e-mail: magdalena.walczak@uwm.edu.pl

Adresaci studiów
Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie, pragnących zdobyć uprawnienia do pracy w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej.

Program studiów
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i bezpośrednio odnosi się do wymagań ostatniej reformy programowej.  W ramach studiów słuchacze zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę na temat edukacji małego dziecka oraz nabywają kompetencje do prowadzenia efektywnych działań pedagogicznych w zakresie rozpoznawania dziecięcego potencjału oraz sposobów jego wspierania i rozwijania. Plan studiów przewiduje dużą liczbę zajęć o charakterze warsztatowym, stwarzających okazję do zdobywania doświadczeń w podejmowaniu różnego typu działań edukacyjnych z małym dzieckiem. Studia umożliwiają nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pedagogiki, rozwinięcie refleksyjnego spojrzenia na rolę zawodową nauczyciela i pogłębienie rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Uzyskiwane kwalifikacje
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, punktach i zespołach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w klasach I – III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 280 godzin zajęć dydaktycznych. Dodatkowo słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki pedagogicznej ciągłej w przedszkolu i szkole w łącznym wymiarze 180 godz.(ewentualne koszty tej praktyki pokrywają we własnym zakresie).

Koszt studiów
1600 zł za semestr (za dwa semestry 3200zł) + 30 zł opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • ksero dowodu osobistego

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie analizy złożonych dokumentów, które należy przynieść osobiście lub przesłać do 30 września br. na adres:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Wczesnej Edukacji
ul. Prawocheńskiego 13 (pok. 302B)
10-725 Olsztyn