STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ZINTEGROWANEJ WCZESNEJ EDUKACJI

1. Opis studiów:

a) adresaci studiów

 Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie, pragnących zdobyć uprawnienia do pracy w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej

b) program studiów

 Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i bezpośrednio odnosi się do wymagań ostatniej reformy programowej.  W ramach studiów słuchacze zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę na temat edukacji małego dziecka oraz nabywają kompetencje do prowadzenia efektywnych działań pedagogicznych w zakresie rozpoznawania dziecięcego potencjału oraz sposobów jego wspierania i rozwijania. Plan studiów przewiduje dużą liczbę zajęć o charakterze warsztatowym, stwarzających okazję do zdobywania doświadczeń w podejmowaniu różnego typu działań edukacyjnych z małym dzieckiem. Studia umożliwiają nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pedagogiki, rozwinięcie refleksyjnego spojrzenia na rolę zawodową nauczyciela i pogłębienie rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

c) uzyskiwanie kwalifikacji

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, punktach i zespołach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w klasach I – III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

d) czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 280 godzin zajęć dydaktycznych. Dodatkowo słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki pedagogicznej ciągłej w przedszkolu i szkole w łącznym wymiarze 180 godz. (ewentualne koszty tej praktyki pokrywają we własnym zakresie).

2. Wymagane dokumenty:

  • formularz podania wydrukowany z systemu IRK UWM;
  • odpis dyplomu studiów wyższych (licencjackich, magisterskich);
  • dokument potwierdzający kwalifikacje nauczycielskie dla kierunków niepedagogicznych;
  • zdjęcie legitymacyjne (podpisane).

3. Zasady kwalifikacji:

 Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie analizy złożonych dokumentów, które należy przynieść osobiście lub przesłać do 30 września br.

4. Wysokość czesnego:

 Planowana opłata za studia: 3.200,- zł

5. Kontakt:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych,
Podyplomowe Studia Zintegrowanej Wczesnej Edukacji
 ul. Prawocheńskiego 13
 10-725 Olsztyn

a) Kierownik studiów:

dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM, tel. 89 524 61 22,
e-mail: marzenna.nowicka@uwm.edu.pl

b) Sekretarz studiów:

mgr Magdalena Jaworowska-Walczak, tel. 89 524 62 29
e-mail: magdalena.walczak@uwm.edu.pl