STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJA EUROPEJSKA

1. Opis studiów:

a) adresaci studiów

 Studia Podyplomowe „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska” przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu oraz dla osób posiadających uprawnienia do nauczania tego przedmiotu, które zainteresowane są podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych.

b) program studiów

 Program studiów opracowany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i uwzględnia aktualnie obowiązujące podstawy programowe przedmiotu wiedza o społeczeństwie (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa). Łącznie obejmuje 350 godz. wykładów i konwersatoriów oraz 60 godz. praktyki.

c) uzyskiwanie kwalifikacji

 Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (i edukacja europejska) na wszystkich poziomach edukacyjnych (pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych).

d) czas trwania studiów

 Studia trwają trzy semestry. Realizowane są w systemie zjazdowym niestacjonarnym, w soboty i niedziele.

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz ze "Zgodą na przetwarzanie danych” i „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych” (wszystkie formularze wydrukowane z systemu IRK)

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu

3. Zasady kwalifikacji:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK UWM

4. Wysokość czesnego:

 Całkowity koszt: 2400 zł; istnieje możliwość rozłożenia tej kwoty na raty (na wniosek słuchacza studiów).

 5. Kontakt:

a) Adres

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych,
Studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej
Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych
10-007 Olsztyn ul. ks. Feliksa Szrajbera 11 (pok. 226)
tel.: 89 524 63 66

b) Kierownik studiów:

dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak, danutar@uwm.edu.pl