STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TRENER WARSZTATU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

1. Opis studiów:

a) adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które  chcą  przygotować się do profesjonalnego  prowadzenia  warsztatów  i szkoleń oraz tych,  którzy już to robią, lecz zależy im na  podniesieniu  własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji.  Zapraszamy   pedagogów,  psychologów,  socjologów, pracowników świetlic, wychowawców,  pracowników ośrodków pomocy społecznej, szkoleniowców, edukatorów, pracowników  organizacji samorządowych,  organizacji non-profit , fundacji, urzędów pracy itp., chcących  profesjonalnie prowadzić: warsztaty  psychospołeczne  dla  dzieci, młodzieży, warsztaty   profilaktycznych  realizowane  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, szkolenia i warsztaty  dla dorosłych.

b) program studiów

Studia podyplomowe składają się z trzech modułów: Pierwszy – teoretyczny, podczas którego uczestnicy zdobędą ogólną wiedzę niezbędną do podejmowania działań psychospołecznych. Drugi – praktyczny w trakcie którego uczestnicy będą rozwijać własne umiejętności intra i interpersonalne, kompetencje umożliwiające pracę z grupą z uwzględnieniem procesu grupowego, doświadczą szeregu metod aktywizujących grupę, będą konstruować scenariusze warsztatów. Trzeci - superwizyjny, w trakcie którego uczestnicy będą mieli możliwość poprowadzenia tzw. etiud warsztatowych pod bezpośrednią superwizją trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

c) uzyskiwanie kwalifikacji

 Kompetencje nabyte bądź rozwinięte w trakcie studiów:

W toku studiów uczestnicy zostanę wyposażeni w wiedzę na  temat  psychospołecznych i kulturowych uwarunkowań procesów edukacyjnych oraz specyfiki pracy z grupą,  sposobów konstruowanie warsztatów psychoedukacyjnych (określanie celów, pisanie scenariusza, dobór metod, ewaluacja).

 Zdobędą  umiejętności i kompetencje interpersonalne pozwalające na :

 • Skuteczne komunikowanie się z grupą oraz animowanie jej działań
 • Integrowanie wiedzy teoretycznej z praktyką
 • Skonstruowanie scenariusza 16 godzinnego warsztatu umiejętności psychospołecznych uwzględniającego istotne problemy społeczne.
 • Poprowadzenie warsztatu tematycznego  z uwzględnieniem dynamiki procesu grupowego
 • Dostrzeganie znaczenia ról grupowych i faz rozwoju grupy
 • Korzystanie z różnorodnych metod aktywizujących grupę
 • Świadome  i refleksyjne  podejście do podejmowanych działań   oraz  budowanie indywidualnego warsztatu  trenera/ki.
 • Zwrócenie uwagi na równość i różnorodność w pracy z ludźmi.

d) czas trwania studiów

2 semestry

2. Wymagane dokumenty:

 • formularz podania wydrukowany z systemu IRK UWM
 • odpis dyplomu studiów wyższych
 • jedno zdjęcie legitymacyjne

3. Zasady kwalifikacji:

Warunkiem przyjęcia jest rejestracja w systemie internetowej rejestracji kandydatów na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

4. Wysokość czesnego:

4800 zł

5. Kontakt:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych
Podyplomowe studia w zakresie Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
ul. Żołnierska 14, pok. 18
10-561 Olsztyn

a) Kierownik studiów:

dr Lidia Willan-Horla, tel.  604 913 045, trenerzy.wns@o2.pl

b) Sekretarz studiów:

Aleksandra Kurkowska , tel.  89 524 62 64; 609040201; aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl