STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE SOCJOTERAPII

1. Opis studiów:

a) adresaci studiów

Pedagodzy szkolni; nauczyciele; wychowawcy w różnych placówkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych; pracownicy socjalni; kuratorzy; terapeuci zajęciowi; pracownicy pomocy społecznej i inni.

b) program studiów

Ramowy program socjoterapii obejmuje 360 godzin zajęć realizowanych w 4 formach kształcenia:

  1. 85 godzin teorii (cykl zajęć w formie wykładów, konserwatoriów i seminariów ukierunkowanych na rozwój poznawczy słuchaczy);
  2. 45 godzin treningu interpersonalnego (służy pogłębieniu rozumienia procesów grupowych, rozumienia samego siebie i innych);
  3. 180 godzin warsztatów (opanowanie technik, procedur i metod pracy);
  4. 50 godzin praktyki (samodzielne prowadzenie grupy socjoterapeutycznej pod superwizją).

c) uzyskiwanie kwalifikacji

Zawód socjoterapeuty, kompetencje do prowadzenia zajęć warsztatowych umiejętności społecznych.

d) czas trwania studiów

2 semestry

2. Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy wydrukowany po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UWM
  • podanie do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich)
  • jedno zdjęcie legitymacyjne
  • kserokopia dowodu osobistego (2 strony)

3. Zasady kwalifikacji:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń; rozmowa na zebraniu organizacyjnym.

4. Wysokość czesnego:

4500 zł (możliwość rozłożenia na raty – płatne 2250 zł za semestr)

5. Kontakt:

UWM w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn (pokój 18).

a) Kierownik studiów:

prof. dr hab. Andrzej Olubiński; prof. zw.pl

b) Sekretarz studiów:

mgr Aleksandra Kurkowska, tel. 524 62 64, aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl