STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

1. Opis studiów:

a) adresaci studiów

Studia Podyplomowe ,,Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza”przeznaczone są dlaabsolwentów studiów wyższych(  licencjackich i magisterskich), którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy w placówkach szkolnych( na stanowisku pedagoga szkolnego , opiekuna-wychowawcy w świetlicach szkolnych i środowiskowych, świetlicach wspierających ( min. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze); placówkach opiekuńczo- wychowawczych( pogotowie opiekuńcze,  dom dziecka, internat) oraz w domach pomocy społecznej i w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

b) program studiów

Program studiów  obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki opiekuńczej, metodyki pracy  opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną, gerontologii, profilaktyki, zagadnień prawnych i organizacyjnych w zakresie opieki i wychowania, pracy z grupą, zagadnienia z zakresu metodyki pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi, podstawy psychologii rozwojowej a także praktykę pedagogiczną. Studia spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

c) uzyskiwanie kwalifikacji

Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga opiekuńczego.

 d) czas trwania studiów

 Studia trwają 3 semestry, łącznie 350 godzin. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym – zjazdy sobotnio-niedzielne.

2. Wymagane dokumenty:

  • formularz podania wydrukowany z systemu IRK UWM;
  • odpis dyplomu studiów wyższych;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • potwierdzenie posiadania kwalifikacji pedagogicznych;
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.

3. Zasady kwalifikacji:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK UWM

 4. Wysokość czesnego:

Opłata za semestr wynosi 1250 (istnieje możliwość rozłożenia tej kwoty na raty).

 5. Kontakt:

a) Kierownik studiów:

dr Maria Truszkowska (89) 524 62 48

b) Sekretarz studiów:

Sabina Augustyniak (89) 523 44 40
email: sabina.talalas@uwm.edu.pl