STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA PEDAGOGICZNEGO

1. Opis studiów:

a) adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela.

b) program studiów

 Program Studiów został opracowany, m.in. w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 roku „O systemie oświaty”, Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku „Prawo oświatowe”, Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku „Karta Nauczyciela”, Ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku  „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

c) uzyskiwanie kwalifikacji

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych prowadzone jest w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

d) czas trwania studiów

Studia trwają 3 semestry. Ogólna liczba godzin studiów wynosić będzie 484, w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych (moduł 2 + moduł 3) w wybranych przez słuchacza szkołach/placówkach oświatowo-wychowawczych.

2. Wymagane dokumenty:

  • formularz podania (wydrukowany po zarejestrowaniu w systemie IRK)
  • odpis lub oryginał dyplomu studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich
  • jedno zdjęcie legitymacyjne
  • ksero dowodu osobistego.

3. Zasady kwalifikacji:

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie złożonych dokumentów, które należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Wydział Nauk Społecznych, pok. 66,  ul. Żołnierska 14A, 10-561 Olsztyn do 30 września br.

4. Wysokość czesnego:

3600 zł, (1200 zł  x 3 semestry). Możliwość rozłożenia czesnego na raty.

5. Kontakt:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14A, pok. 66

a) Kierownik studiów:

dr Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk, tel. 89 524-62-11
e-mail: iwona.staszkiewicz-grabarczyk@uwm.edu.pl

b) Sekretarz studiów:

mgr Sabina Augustyniak tel. w godzinach 8.00-15.00 tel. 503 975 528
e-mail: pskp@uwm.edu.pl