STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

1. Opis studiów:

a) adresaci studiów

Kandydaci powinni być absolwentami kierunków pedagogicznych (studia licencjackie lub magisterskie) bądź innych (licencjackich lub magisterskich), ale mieć ukończony kurs przygotowania pedagogicznego.

b) program studiów

Program składa się z 3 modułów:

Pierwszy   – Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne obejmuje przedmioty: pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, diagnostyka psychopedagogiczna, zasady i metody pracy opiekuńczo –wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, wybrane formy terapii, komunikacja alternatywna i wspomagająca).

Drugi – Dydaktyka specjalna obejmuje przedmioty: dydaktyka specjalna, metodyka nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, metodyka nauczania i wychowania uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, metodyka zajęć rewalidacyjnych

Trzeci -  Praktyki pedagogiczne (obejmują 120 godzin – 60 godzin realizowanych w ramach studiów w piątki poprzedzające zjazdy, 60 godzin organizowanych samodzielnie przez uczestników studiów. UWAGA! Istnieje możliwość realizacji całości praktyk we własnym zakresie).

c) uzyskiwanie kwalifikacji

  • osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji (prowadzenia zajęć) z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w danym typie szkoły lub placówki
  • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uprawniające do prowadzenia przedmiotu uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach specjalnych w ramach danego przedmiotu (prowadzenia zajęć)
  • osoby, który ukończyły studia wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki lub mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w paragrafie 2-5 (Rozporządzenie MEN z dn. 12. 03. 2009 r.) a ponadto ukończyły studia podyplomowe posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
  • absolwent poza nauczaniem będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu, i inne ośrodki rewalidacyjne.

d) czas trwania studiów

2 semestry

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie wydrukowane po zarejestrowaniu w  systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UWM z odręcznym wpisem o terminowym uiszczania wpłat za studia
  • odpis dyplomu
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (w przypadku studiów nienauczycielskich)
  • jedno zdjęcie legitymacyjne
  • ksero dowodu osobistego lub paszportu.

3. Zasady kwalifikacji:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK UWM.

4. Wysokość czesnego:

1700 zł. za semestr x2 semestry = 3400,-

5. Kontakt:

UWM w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Podyplomowe studia Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,  ul. Żołnierska 14

a) Kierownik studiów:

dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM,  e-mail: agnieszkazyta@wp.pl

b) Sekretarz studiów:

Elżbieta Szyszko (ul. Żołnierska 14, p. 129) tel. 89 524-62-69, elzbieta.szyszko@uwm.edu.pl