STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I TERAPII PSYCHOPEDAGOGICZNEJ

1. Opis studiów:

a) adresaci studiów

Studia Podyplomowe „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do prowadzenie profesjonalnej diagnostyki (wstępnej, diagnoz etapowych i diagnoz ewaluacyjnych) oraz terapii psychopedagogicznej i pedagogicznej, jak również  oddziaływań pomocowo-interwencyjnych (w obszarze psychopedagogiki), co podnosi i rozszerza kwalifikacje zawodowe absolwenta.

b) program studiów

Program studiów opracowany zgodnie ze standardami UE oraz w myśl Rozporządzenia MEN  30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Łącznie obejmuje 370 godz. wykładów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych.

c) uzyskiwanie kwalifikacji

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę: w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (profesjonalna diagnoza - pedagog-diagnosta, interwencja i terapia psychopedagogiczna), w świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych i środowiskowych (terapia psychopedagogiczna), w charakterze pedagoga szkolnego (profesjonalna diagnoza uczniów, interwencja, terapia psychopedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), w ośrodkach interwencji kryzysowej (profesjonalna diagnoza, interwencja i terapia psychopedagogiczna), w szkołach - praca pozalekcyjna z uczniamio specjalnych potrzebach edukacyjnych (prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych), w różnorodnych placówkach o charakterze dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym; także: pozyskiwanie funduszy z UE i prowadzenie (na bazie autorskich projektów /narzędzi) profesjonalnej diagnozy, interwencji i terapii psychopedagogicznej.

d) czas trwania studiów

Studia trwają trzy semestry. Realizowane są w systemie zjazdowym niestacjonarnym, w soboty i niedziele.

2. Wymagane dokumenty:

  • formularz podania wydrukowany z systemu IRK UWM
  • odpis dyplomu studiów wyższych (licencjackich, magisterskich)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)
  • ksero dowodu osobistego lub paszportu.

3. Zasady kwalifikacji:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK UWM.

4. Wysokość czesnego:

4.530,00 zł. (1550,00 zł. za pierwszy semestr; opłata za dwa następne semestry po 1490,00 zł.)

5. Kontakt:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14

a) Kierownik studiów:

dr Marta Guziuk-Tkacz, tel. 665-293-999, e-mail: martaguziuk@wp.pl; marta.guziuk-tkacz@uwm.edu.pl;
UWM w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Olsztyn,  ul. Żołnierska 14A, pok. 26.

b) Sekretarz studiów:

Krystyna Zawistowska, tel. (089) 524-62-70; e-mail: krystyna.zawistowska@uwm.edu.pl;
UWM w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14, pok. 17