STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

1. Opis studiów:

a) adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zainteresowanych pracą w służbie bhp, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia

b) program studiów

Na program studiów składa się 275 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach 18 przedmiotów. Ramowy program studiów:  Podstawy prawne ochrony pracy - 40 godz., Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy - 20 godz., Czynniki fizyczne zagrażające człowiekowi w środowisku pracy - 10 godz., Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy - 10 godz., Czynniki biochemiczne zagrażające człowiekowi w środowisku pracy-15 godz.,  Awarie elektryczne - 10 godz., Awarie mechaniczne - 10 godz., Awarie chemiczne - 10 godz., Zagrożenia pożarowe - 10 godz., Środki ochrony indywidualnej - 8 godz., Choroby zawodowe i pierwsza pomoc przedmedyczna - 15 godz., Metody pracy służb BHP - 8 godz., Metodyka nauczania BHP - 20 godz., Komputerowe wspomaganie zarządzaniem BHP - 30 godz.,  Kreowanie relacji międzyludzkich w zakładzie pracy - 15 godz., Ocena ryzyka zawodowego - 12 godz., Dokumentacja powypadkowa - 12 godz., Seminarium dyplomowe - 20 godz. Organizacja zajęć obejmuje 16 zjazdów sobotnio – niedzielnych. Cykl studiów kończy napisanie pracy końcowej i egzamin. Na potrzeby studiów podyplomowych zakupiony został specjalistyczny program komputerowy Vademecum BHP, wspomagający proces zarządzania bhp w przedsiębiorstwach.

c) uzyskiwanie kwalifikacji

Kwalifikacje w dziedzinie bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r.

d) czas trwania studiów

dwa semestry, nabory na studia prowadzone są raz w roku w miesiącu wrześniu. Do czerwca 2018 r. zrealizowano dwadzieścia sześć edycji studiów.

szczegółowe informacje »

2. Wymagane dokumenty:

  • formularz podania wydrukowany z systemu IRK UWM
  • podanie skierowane do kierownika studiów
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych inżynierskich, licencjackich lub magisterskich
  • dwie fotografie

3. Zasady kwalifikacji:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK UWM.

4. Wysokość czesnego:

Wysokość czesnego 3400 zł. z możliwością rozłożenia na raty

5. Kontakt:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, 10-561 Olsztyn, Żołnierska 14, p. 26 i ul. Żołnierska 14 A, p. 63

 e-mail: studiabhp@uwm.edu.pl

 a) Kierownik studiów:

dr Monika Grochalska

b) Sekretarz studiów:

mgr Artur Murach, artur.murach@uwm.edu.pl, tel. 89 524 62 88