Studia Edukacji Inkluzyjnej

Podyplomowe Studia Edukacji Inkluzyjnej”

 

Organizator: Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Społecznych

Kierunek studiów: pedagogika specjalna

Forma studiów: niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry, 60 pkt. ECTS

Łączna liczba godzin: 360 (oraz 120 godzin praktyk ciągłych)

Kierownik studiów: prof. dr hab. Marzenna Zaorska, prof. zw. UWM, tel. 89-524-62-77; e-mail: marzenna.zaorska@uwm.edu.pl

Obsługa administracyjna: mgr Beata Jaworowska, Wydz. Nauk Społecznych UWM, Sekretariat, Olsztyn ul. Prawocheńskiego 13, pok. nr 131 ,tel. 89 523-38-42,  e-mail: beata.jaworowska@uwm.edu.pl

Informacje dostępne także na stronach: wns.uwm.edu.pl (zakładka: kształcenie/studia podyplomowe)

 

Cele studiów: przygotowanie specjalistów z zakresu edukacji inkluzyjnej, tzn. edukacji dotyczącej kształcenia uczniów z różnymi typami niepełnosprawności w szkolnictwie ogólnodostępnym. Uczniowie niepełnosprawni, zależnie od rodzaju niepełnosprawności, doświadczają specyficznych i szczególnych problemów rozwojowo-funkcjonalnych, wymagają specjalnej pomocy o charakterze edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznym, a jednocześnie do takiej pomocy mają prawo, nie tylko z czysto humanistycznego punktu widzenia, ale również w myśl obowiązujących w naszym kraju aktów prawnych  (np. Konstytucja, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), jak i prawodawstwa resortowego (np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.    w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych, Dziennik Ustaw Nr 228, 2010; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. Nr 0 poz. 532, 2013). Ponadto aktualne tendencje dominujące we współczesnej pedagogice specjalnej preferują strategie edukacyjne konstruowane na bazie normalizacji życia osób z niepełnosprawnością we wszystkich istniejących obszarach ich indywidualnej i społecznej aktywności.

Kompetencje nabyte bądź rozwinięte w trakcie studiów: wiedza na temat specyfiki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością (intelektualną, słuchową, wzrokową, sprzężoną, ruchową, behawioralną, autyzmem, zaburzeniami mowy, zachowania i schorzeniami somatycznymi) w systemie szkolnictwa powszechnego/ogólnodostępnego, w umiejętności pracy z takimi uczniami poprzez metodyki szczegółowe skorelowane z konkretnym typem niepełnosprawności. Także wiedza psychologiczna oraz wiedza na temat rozwiązań prawnych adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizacji systemu wsparcia społecznego w korelacie historycznym i aktualnym. Ponadto ukierunkowanie do dalszego samokształcenia w zakresie edukacji inkluzyjnej. Absolwenci studiów będą więc mogli pracować z uczniami niepełnosprawnymi edukującymi się w szkolnictwie ogólnodostępnym, jako nauczyciele wspomagający, jednakże studia nie nadają kwalifikacji nauczycielskich a jedynie uprawniają do pracy z uczniami niepełnosprawnymi kształcącymi się w systemie edukacji inkluzyjnej (włączającej).

 

Studia podyplomowe składają się z czterech  modułów:

Pierwszy (podstawowy) – Podstawy edukacji dziecka niepełnosprawnegoobejmuje przedmioty wprowadzające do zagadnień pedagogiki specjalnej ogólnej: Podstawy pedagogiki specjalnej, Psychologia kliniczna, Podstawy neurofizjologii, Podstawy psychiatrii i psychopatologii, Dydaktyka specjalna, Metody (re)habilitacji dziecka z niepełnosprawnością, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, System wsparcia społecznego dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin, Podstawy prawne edukacji dzieci niepełnosprawnych w Polsce, Historia pedagogiki specjalnej, Emisja głosu, Seminarium.

Drugi (specjalnościowy) – Podstawy edukacji dziecka niepełnosprawnegoobejmuje przedmioty dotyczące pedagogiki specjalnej szczegółowej: Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Edukacja i rehabilitacja dzieci     z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika), Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika), Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, Edukacja i rehabilitacja dzieci z autyzmem i z autystycznego spektrum, Edukacja i rehabilitacja dzieci ze schorzeniami somatycznymi i niepełnosprawnością ruchową (pedagogika lecznicza), Edukacja dzieci z zaburzeniami zachowania, Elementy logopedii.

Trzeci (specjalizacyjny) - Metodyka edukacji inkluzyjnej obejmuje przedmioty ukierunkowujące na praktyczną realizację działań edukacyjnych adresowanych do uczniów z niepełnosprawnością, kształcących się w systemie edukacji inkluzyjnej: Metodyka edukacji inkluzyjnej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, Metodyka edukacji inkluzyjnej ucznia z niepełnosprawnością słuchową, Metodyka edukacji inkluzyjnej ucznia z niepełnosprawnością wzrokową, Metodyka edukacji inkluzyjnej ucznia ze schorzeniami somatycznymi i niepełnosprawnością ruchową, Metodyka edukacji inkluzyjnej ucznia z autyzmem autystycznego spektrum, Metodyka edukacji inkluzyjnej ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną, Metodyka edukacji inkluzyjnej ucznia z zaburzeniami behawioralnymi z elementami socjoterapii.

 

Praktyki pedagogiczne ciągłe: obejmują 120 godzin praktyk w instytucjach edukacyjnych realizujących ideę kształcenia inkluzyjnego (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, średnie i inne). Słuchacze odbywają we własnym zakresie (w tym 20 godz. w celu zapoznania się z dokumentacją dzieci z niepełnosprawnością, 30 godzin hospitacji lekcji, w których uczestniczą dzieci niepełnosprawne, 20 godzin hospitacji zajęć specjalistycznych, w których uczestniczą dzieci niepełnosprawne, 30 godzin poprowadzonych samodzielnie lekcji i/lub zajęć specjalistycznych pod opieką opiekuna praktyk, 20 godzin hospitacji zajęć świetlicowych, w których uczestniczą dzieci niepełnosprawne).

Adresaci studiów: osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie, zatrudnione lub pragnące podjąć zatrudnienie w szkolnictwie ogólnodostępnym (państwowym, prywatnym, społecznym, pozarządowym) jako tzw. nauczyciele wspomagający uczniów z niepełnosprawnością, kształcących się w systemie edukacji inkluzyjnej Także nauczyciele chcący poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w obszarze edukacji ucznia niepełnosprawnego. Również absolwenci pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, rehabilitacji i innych specjalizacji pokrewnych – minimum studia pierwszego stopnia (licencjackie), którzy pragną podjąć pracę w obszarze edukacji inkluzyjnej – wymogiem jednak jest posiadanie kwalifikacji nauczycielskich.

Kadra prowadząca: specjaliści zajmujący się pedagogiką specjalną, zarówno teoretycy,     jak i praktycy, pracujący z osobami niepełnosprawnymi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdyni, Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie (np. prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski, prof. dr hab. Marzenna Zaorska, dr hab., prof. UMK Małgorzata Kowalczyk, dr Hanna Rudomska, dr Anna Grabowska-Dąbek, dr Monika Kamper-Kubańska, dr Małgorzata Kowalczyk, dr Monika Włodarczyk-Dudaka, dr Katarzyna Ćwirynkało, dr Beata Antoszawska, dr Patrycja Jurkiewicz, dr Sylwia Przybylińska, dr Agnieszka Żywanowska, mgr Agnieszka Jabłońska, mgr Maria Jasińska-Zamarja, mgr Krystyna Wyrzykowska, mgr Marzena Dworznikowska).

Warunki przyjęcia: Rejestracja kandydatów będzie się odbywała w systemie IRK UWM https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe w terminie od 01 lipca 2017 r do 30 września 2017r. Wydrukowany kwestionariusz należy podpisać i dostarczyć z pozostałymi dokumentami (odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia studiów wyższych (pierwszego i/lub drugiego stopnia), 2 podpisane zdjęcia – format 35×45, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego).

Zasady naboru: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: od 01 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Pozostałe dokumenty można złożyć drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych, pokój nr 131 – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn.

Termin rozpoczęcia:  październik 2017 r.

Terminy zjazdów: sobota/niedziela w godz. 8.00-20.00 (na życzenie  uczestników także w piątki).

Opłata za semestr: 1500 złotych