Podyplomowe Studia z Surdologopedii

„Podyplomowe Studia z Surdologopedii”

 

Organizator: Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Społecznych

Kierunek studiów: pedagogika specjalna

Forma studiów: niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry, 60 pkt. ECTS

Łączna liczba godzin: 360 (oraz dodatkowo 70 godzin praktyk ciągłych)

Kierownik studiów: prof. dr hab. Marzenna Zaorska, prof. zw. UWM, tel. 89-524-62-77; e-mail: marzenna.zaorska@uwm.edu.pl

Obsługa administracyjna: mgr Beata Jaworowska, Wydz. Nauk Społecznych UWM, Sekretariat, Olsztyn ul. Prawocheńskiego 13, pok. nr 131 ,tel. 89 523-38-42,  e-mail: beata.jaworowska@uwm.edu.pl

 

Informacje dostępne także na stronach: wns.uwm.edu.pl (zakładka: kształcenie/studia podyplomowe)

Cele studiów: przygotowanie specjalistów z zakresu surdologopedii (obszaru/działu logopedii zajmującego się (re)habilitacją oraz rozwojem mowy osób z uszkodzonym słuchem – szczególnie dzieci i młodzieży). Zadania surdologopedii są więc znamienne nie tylko z uwagi na niepodważalne znaczenie mowy w życiu ludzkim, ale również z uwagi na powiązanie rozwoju mowy z rozwojem psychicznym (w tym zasadniczo z rozwojem intelektualnym) i rozwojem społecznym w korelacji samorealizacji, aktywizacji i autonomii.

Kompetencje nabyte bądź rozwinięte w trakcie studiów: wyposażenie w gruntowaną wiedzę na temat możliwości wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień terapii logopedycznej – surdologopedycznej), w umiejętności diagnozowania potrzeb rozwojowych (przede wszystkim potrzeb komunikacyjnych osoby niepełnosprawnej słuchowo), w praktyczne umiejętności realizacji terapii surdologopedycznej ukierunkowanej na zróżnicowane grupy osób z niepełnosprawnością słuchową (zależnie od stopnia uszkodzenia słuchu, wieku, uzyskanego poziomu funkcjonowania, indywidualnych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej i środowiskowej).

 

Studia podyplomowe składają się z czterech  modułów:

Pierwszy (podstawowy) – Podstawy edukacji, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością słuchową obejmuje przedmioty wprowadzające do zagadnień surdologopedii:Podstawy pedagogiki specjalnej, Psychologia dziecka niesłyszącego i słabo słyszącego, Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki), Podstawy edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową, Historia surdopedagogiki, Laryngologia, otolaryngologia i foniatria, Audiodiagnostyka i audioprotetyka, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Emisja głosu, Seminarium.  

Drugi (specjalnościowy) – Podstawy (re)hablitacji i terapii surdologopedycznej obejmuje przedmioty ukierunkowujące specjalizację w zakresie surdologopedii:Metody terapii surdologopedycznej, Język migowy, Wspomaganie surdologopedyczne dziecka w rodzinie, System wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością słuchową, Podstawy prawne (re)habilitacji i edukacji osób z uszkodzonym słuchem.

Trzeci (specjalizacyjny) – Metodyka terapii surdologopedycznej obejmuje przedmioty ukierunkowujące na praktyczną realizację terapii surdologopedycznej:Metodyka zajęć surdologopedycznych, Metodyka terapii surdologopedycznej osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową, Wczesna terapia surdologopedyczna, Komputer w terapii surdologopedycznej, Warsztat pracy surdologopedy, Profilaktyka surdologopedyczna.

 

Praktyki pedagogiczne ciągłe: obejmują 70 godzin praktyk w instytucjach zajmujących się terapią surdologopedyczną, które Słuchacze odbywają we własnym zakresie (w tym 30 godz. hospitacji zajęć surdologopedycznych, 5 godz. na zapoznanie się z dokumentacją surdologopedyczną; 10 godz. diagnozy surdologopedycznej; 5 godz. hospitacji badań audiologicznych i audioprotetycznych; 20 godz. samodzielnie zrealizowanych zajęć surdologopedycznych).

Adresaci studiów: logopedzi pragnący uzyskać specjalizację w zakresie surdologopedii, stosowane przygotowanie i kompetencje do pracy w placówkach zajmujących się rehabilitacją mowy i słuchu oraz wspomaganiem rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych   z niepełnosprawnością słuchową podlegających resortowi edukacji, zdrowia, organizacjom pozarządowym. Adresatami studiów są także absolwenci kierunku lub specjalności: logopedia (studia pierwszego lub drugiego stopnia), którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarze terapii surdologopedycznej osób z niepełnosprawnością słuchową.

Kadra prowadząca: specjaliści zajmujący się problematyką surdologii, ze szczególnym uwzględnieniem surdologopedii, zarówno teoretycy, jak i praktycy, pracujący z osobami z niepełnosprawnością słuchową z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Wadami Słuchu w Olsztynie, Poradni Foniatrycznej, Laryngologicznej i Audiologicznej w Olsztynie (np. prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski, prof. dr hab. Marzenna Zaorska, dr hab. Agnieszka Wałęga, dr Anna Prożych, dr Matra Wójcik, dr Monika Włodarczyk-Dudaka, dr Agnieszka Żywanowska, dr n. med. Iwona Zaniewska-Kulesza,     mgr Barbara Kossakowska, mgr Mirosława Wichrowska, mgr Krystyna Wyrzykowska).  

Warunki przyjęcia: Rejestracja kandydatów będzie się odbywała w systemie IRK UWM https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe w terminie od 01 lipca 2017 r do 30 września 2017r. Wydrukowany kwestionariusz należy podpisać i dostarczyć z pozostałymi dokumentami (odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia studiów wyższych (pierwszego i/lub drugiego stopnia), 2 podpisane zdjęcia – format 35×45, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego).

Zasady naboru: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: od 01 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Pozostałe dokumenty można złożyć drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych, pokój nr 131 – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn.

Termin rozpoczęcia:  październik 2017 r.

Terminy zjazdów: sobota/niedziela w godz. 8.00-20.00 (na życzenie  uczestników także w piątki).

Opłata za semestr: 1500 złotych