Podyplomowe studia z logopedii

PODYPLOMOWE STUDIA z LOGOPEDII

Kierownik: dr Małgorzata Sławińska, tel. 89 524-60-52, kom. 506-964-499, e-mail: malgorzata.slawinska@uwm.edu.pl

Sekretarz: mgr Beata Jaworowska, tel. 89 523-38-42,  e-mail: beata.jaworowska@uwm.edu.pl

Podyplomowe Studia z Logopedii trwają cztery semestry, obejmują łącznie 619 godzin zajęć dydaktycznych i są realizowane w trybie niestacjonarnym.

 

Cele studiów:

1. Wyposażenie słuchaczy w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu logopedy, a w szczególności przygotowanie do:

 • dokonywania trafnej diagnozy i opracowywania skutecznej terapii logopedycznej z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej;
 • opracowywania, adaptowania i weryfikowania narzędzi badawczych do diagnozy i terapii logopedycznej;
 • prowadzenia pracy profilaktycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej;
 • inicjowania i prowadzenia współpracy z innymi specjalistami oraz rodzinami pacjentów w celu rozpoznania wszelkich potrzeb pacjentów i zapewnienia im wszechstronnej pomocy.

2. Rozbudzenie zainteresowań odnoszących się do szczegółowych dyscyplin logopedii ukierunkowanych na dalszy rozwój zawodowy w ramach studiów specjalizacyjnych.


Podyplomowe Studia z Logopedii przeznaczone są
 dla nauczycieli przedszkoli, nauczycieli pracujących na różnych poziomach kształcenia, pedagogów szkolnych, psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych, posiadających dyplom magistra.

 

Absolwenci Podyplomowych Studiów z Logopedii uzyskują kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu logopedy.


Miejsce zatrudnienia
 absolwentów Podyplomowych Studiów z Logopedii:

 • przedszkola publiczne i niepubliczne;
 • szkoły (podstawowe, gimnazjum, ponadpodstawowe, specjalne) publiczne i niepubliczne;
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • poradnie specjalistyczne;
 • gabinety prywatne;
 • szpitale.

 

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu studiów wyższych magisterskich;
 • dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne;
 • zaświadczenie laryngologa-foniatry o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodu logopedy;
 • dwa zdjęcia legitymacyjne;
 • kserokopia dowodu osobistego

Zapisy do 15 października 2017  na stronie https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe

 

 Wymienione dokumenty należy przesłać do 15 października br. na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Wczesnej Edukacji
ul. Prawocheńskiego 13 (pok. 131)
10-725 Olsztyn

Zasady naboru: pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej badanie poprawności wymowy kandydatów.