Podyplomowe Studia Socjoterapii

PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII

Organizator: Katedra Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry, 90 pkt. ECTS (studia nastawione są przede wszystkim na zdobycie umiejętności praktycznych – zgodnie z wymogami współczesnego europejskiego rynku pracy)
Łączna liczba godzin: 360

Kierownik studiów: prof. dr hab. Andrzej Olubiński; prof. zw.
Obsługa administracyjna: Justyna Bieńkowska, justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14  p. 15
tel. (89) 524 62 27

 

Cele studiów:

1. Pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania
2. Zdobycie i udoskonalenie umiejętności:

- nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych
- prowadzenia grup socjoterapeutycznych
- doskonalenie własnego stylu pomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym

3. Umiejętność sporządzania diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych, emocji oraz pisania programów socjoterapeutycznych i prowadzenia według tych programów zajęć
4. Rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako doświadczenie terapeutyczne
5. Rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy zaistniałych w czasie pomagania podopiecznym
6. Spotkania z profesjonalistami z zakresu pomagania, m.in. terapii uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracy z młodzieżą i dorosłymi
7. Poznanie i umiejętność posługiwania się wieloma technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

 

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w normie psychicznej oraz zaburzeniami zachowania i niektórymi zaburzeniami emocjonalnymi. Zwieńczeniem studiów jest praca dyplomowa z zakresu socjoterapii i praktyki socjoterapeutycznej.

 

Absolwent studiów podyplomowych socjoterapii UWM w Olsztynie uzyskuje kwalifikacje socjoterapeuty – ZAWÓD SOCJOTERAPEUTY !!!

Ramowy program:

Program socjoterapii obejmuje 360 godzin zajęć realizowanych w 4 formach kształcenia:

  • 85 godzin teorii (cykl zajęć w formie wykładów, konserwatoriów i seminariów ukierunkowanych na rozwój poznawczy słuchaczy)
  • 45 godzin treningu interpersonalnego (służy pogłębieniu rozumienia procesów grupowych, rozumienia samego siebie i innych)
  • 180 godzin warsztatów (opanowanie technik, procedur i metod pracy)
  • 50 godzin praktyki (samodzielne prowadzenie grupy socjoterapeutycznej pod superwizją)

Kadra prowadząca: pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Toruńskiego, Warszawskiego i Warmińsko-Mazurskiego, psychologowie, pedagodzy, kuratorzy, specjaliści pracy z młodzieżą oraz licencjonowani terapeuci i trenerzy PTP. Są to wybitni i wykwalifikowani przedstawiciele świata nauki, a przede wszystkim świata praktyki. Wszyscy prowadzący mają wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z różnymi kategoriami klientów.

Możliwość zatrudnienia: m.in. szkoły, świetlice (szkolne, środowiskowe, socjoterapeutyczne), MOPSy, MOS, kluby integracji społecznej, grupy pomocowe, ośrodki uzależnień, ośrodki wychowawcze, poradnie socjoterapeutyczne, placówki resocjalizacyjne i inne.

Uczestnicy studiów: osoby z wykształceniem licencjackim i magisterskim, m.in. pedagodzy szkolni, nauczyciele, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy, pracownicy służb społecznych

 

Tryb rekrutacji:

- rejestracja w systemie IRK:    https://irk.uwm.edu.pl/sp
- kwestionariusz osobowy – wypełniony i wydrukowany z IRK
- podanie do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich)
- 1 zdjęcie
- kserokopia dowodu osobistego (2 strony)

Zasady naboru: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmujemy do 29.09.2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017

Miejsce składania dokumentów: dokumenty można złożyć drogą pocztową lub osobiście w pokoju nr 15, u sekretarza studiów mgr Justyny Bieńkowskiej – Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn, e-mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl, tel. 89 524 62 27

Opłata za studia: 4500 zł (możliwość rozłożenia na raty – płatne 2250 zł za semestr)