Podyplomowe Studia Kształcenia Pedagogicznego

„Podyplomowe Studia Kształcenia Pedagogicznego”

 

Trwa nabór na semestr letni  2017/2018. Zapraszamy!
Rejestracja pod adresem: http://rekrutacja.uwm.edu.pl/studia-Podyplomowe-UWM

 

Studia kierowane są do absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela.

Program Studiów został opracowany, m.in. w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty, Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kierownik
dr Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk, tel. 89 524-62-11

e-mail: iwona.staszkiewicz-grabarczyk@uwm.edu.pl

Sekretarz
mgr Sabina Augustyniak tel. w godzinach 8.00-15.00 tel. 503 975 528
pskp@uwm.edu.pl

Forma studiów
Zajęcia na studiach podyplomowych odbywać się będą dwa razy w miesiącu w formie niestacjonarnej – dwudniowych sesji (sobota, niedziela).

Miejsce i czas trwania studiów
Studia prowadzone będą w Katedrze Pedagogiki Społecznej  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 14, trwać będą trzy semestry. Dzienny wymiar zajęć będzie wynosił 8 – 12 godzin jednostek lekcyjnych (po 45 minut).

Ogólna liczba godzin studiów wynosić będzie 484, w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych (moduł 2 + moduł 3) w wybranych przez słuchacza szkołach/placówkach oświatowo-wychowawczych.

Realizacja programu odbywać się będzie w systemie trzech semestrów:

  • Semestr I – 90 godzin
  • Semestr II – 104 godzin
  • semestr III – 140 godzin.

Praktyka pedagogiczna:

  • I – 30 godzin (moduł 2)
  • II – 120 godzin (moduł 3), łącznie wynosi – 150 godzin.

Koszt studiów
Całkowity koszt studiów: 3600 zł, (1200 zł  x 3 semestry). Możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Wymagane dokumenty:

  • formularz podania (wydrukowany po zarejestrowaniu w systemie IRK)
  • odpis lub oryginał dyplomu studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich)
  • jedno zdjęcie legitymacyjne
  • ksero dowodu osobistego


Dokumenty należy złożyć  albo przesłać na adres:
Wydział Nauk Społecznych, pok. 66,  przy ul. Żołnierskiej 14A, 10-561 Olsztyn