Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej

„Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej”

 

Organizator: Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Społecznych

Kierunek studiów: pedagogika specjalna

Forma studiów: niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry, 90 pkt. ECTS

Łączna liczba godzin: 370 (w tym 120 godzin praktyk ciągłych)

Kierownik studiów: dr Beata Antoszewska; e-mail: beata.antoszewska@uwm.edu.pl

obsługa administracyjna: Halina Idźkowska, tel. 89-524-62-38;

e-mail: h.idzkowska@uwm.edu.pl

 

Cel studiów: przygotowanie specjalistów z zakresu kształcenia uczniów z różnymi typami niepełnosprawności (np. intelektualnej, słuchowej, wzrokowej, ruchowej, autyzmem czy chorobami przewlekłymi) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

Studia podyplomowe odpowiadają kwalifikacjom zamieszczonym w Module V Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póź. zm).

Wybrane przedmioty realizowane na Studiach: Psychologia rozwojowa, Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii, Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej, Problemy funkcjonowania rodzin osób z niepełnosprawnością, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Tyflopedagogika, Surdopedagogika, Pedagogika leczniczo-terapeutyczna, Podstawy nauczania i wychowania integracyjnego, Podstawy prawne rehabilitacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i leczniczej, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej, Diagnostyka psycho-pedagogiczna.

Praktyki pedagogiczne ciągłe: obejmują 120 godzin praktyk w instytucjach edukacyjnych realizujących ideę kształcenia integracyjnego. Słuchacze odbywają je we własnym zakresie (zapoznanie dokumentacji dzieci z niepełnosprawnością, hospitacje lekcji, zajęć specjalistycznych, w których uczestniczą dzieci niepełnosprawne, samodzielnie prowadzone lekcje, zajęcia specjalistyczne prowadzone pod opieką opiekuna praktyk)

Adresaci studiów: nauczyciele, wychowawcy oraz absolwenci pedagogiki, pedagogiki specjalnej i innych specjalności nauczycielskich.

Kadra prowadząca: pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej UWM w Olsztynie oraz praktycy (nauczyciele, dyrektorzy z olsztyńskich placówek edukacyjnych oraz Gdańska) stale współpracujący z Katedrą

Warunki przyjęcia: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia studiów wyższych (pierwszego i/lub drugiego stopnia), podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika, 2 podpisane zdjęcia – format 35×45, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego.

Zasady naboru: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce składania dokumentów: kwestionariusz osobowy  można przesłać drogą  mailową na adres: h.idzkowska@uwm.edu.pl. Pozostałe dokumenty można złożyć drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Katedry Pedagogiki Specjalnej (pokój 108) – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn.

Termin rozpoczęcia:  październik 2014 r.

Terminy zjazdów: piątek/sobota/niedziela w godz. 9.00-18.00

Opłata za semestr: 1100 złotych